L 180: Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.).)

L 180: Tilskud til inklusion mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 180

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 26.03.2015

Vedtaget dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 180 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder dels forslag om forlængelse og justering af den gældende tilskudsordning for frie grundskoler til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning (inklusionstilskud), dels forslag om en ny ordning for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler (specialundervisningstilskud).

Med lovforslaget forlænges og justeres den gældende midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler for perioden fra den 1. august 2015 til den 31. december 2016. Forslaget indebærer, at staten i denne periode yder et årligt tilskud til hver skole på 70.000 kr. samt et tilskud på 300 kr. pr. årselev på skolen til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Den nuværende ordning vedrørende inklusion på efterskoler og frie fagskoler videreføres uændret.

Endvidere foreslås der indført en helt ny ordning for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, hvorefter tilskud fremover ydes med en takst pr. elever, der modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Tilskud til personlig assistance og hjælpemidler skal fortsat ydes efter ansøgning fra skolen for den enkelte elev.

Den foreslåede taxametermodel skaber budgetsikkerhed for skolerne, idet beregningsgrundlaget for skolernes tilskud vil være historisk kendte elevtal, som ligger fast forud for et finansår. Hermed får skolerne et sikrere grundlag for planlægning af skolens specialundervisningsaktiviteter til elevernes bedste. Derudover giver de foreslåede tilskudsordninger større dispositionsfrihed for skolerne samt indebærer en administrativ forenkling for skolerne såvel som for ministeriet i forhold til den nuværende tilskudsmodel, idet skolerne fremover ikke som hidtil skal indsende enkeltansøgninger til ministeriet, bortset fra ansøgninger om tilskud til hjælpemidler og personlig assistance.

Det foreslås endvidere at give frie fagskoler ret til på skolernes almene kurser at afholde enkeltfagsprøve i fagene dansk og matematik som folkeskolens 9. - og 10. -klasseprøve. Derudover foreslås det at udvide den gældende forsøgsbestemmelse i lov om efterskoler og frie fagskoler, så skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, kan iværksætte forsøg, der går ud på at tilbyde eleverne, at de alene behøver at aflægge folkeskolens 9. -klasseprøver i dansk og matematik.

Omlægningen til ny tilskudsordning vil ske inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt for frie grundskoler og efterskoler og frie fagskoler og har derfor samlet set ingen økonomiske konsekvenser for staten, kommuner og regioner.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2015. Lovforslaget har virkning for fordeling af tilskud fra skoleåret 2016-17.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.15
1. behandling
10.04.15
2. behandling
12.05.15
3. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.15
Afstemning start
02.04.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 5. maj 2015

Emneord: inklusion frie grundskoler folkeskolen

Relaterede forslag:

19.11.2015 L 63: Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer

27.03.2015 B 133: Afstemninger om skolelukninger

26.03.2015 L 181: Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.

30.01.2015 B 64: Bedre rammer for inklusion i folkeskolen

30.01.2015 B 63: Initiativer til at minimere mobning i skolen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?