L 139: Fri adgang til plejeboligmarkedet, ophævelse af krav om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenkling af friplejeboligordningen m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte. (Fri adgang til plejeboligmarkedet, ophævelse af krav om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenkling af friplejeboligordningen m.v.).)

L 139: Fri adgang til plejeboligmarkedet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 139

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 18.02.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 139 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Friplejeboligloven er blevet evalueret, og lovforslaget udspringer i væsentlig grad heraf. Lovforslaget indeholder desuden elementer, hvor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på anden vis er blevet opmærksomme på et reguleringsbehov.

Lovforslaget indebærer:

• Ændringer i adgangen til markedet.

• Ophævelse af kravet om genudbud hvert 10. år.

• Ændring af afregningssystemet.

• Mulighed for at drive friplejeboliger i lejede lokaler og i nyerhvervede ejendomme uden ombygning.

• Mulighed for at indgå aftaler med kommunerne om anvisningsretten.

• Loft over statsgarantien for støttede friplejeboliger. I det omfang, der som følge af garantiloftet ikke kan opnås det fulde realkreditlån, gives friplejeboligleverandøren mulighed for at dække det manglende ved supplerende kapitalindskud.

• Pantsætningsforbud.

• Indførelse af regler om tvangsauktion.

• Administrative lempelser for ustøttede friplejeboliger.

• Forskellige forenklinger.

• Indførelse af en straffebestemmelse.

• Ændring som følge af ændring i serviceloven.

• Ændringer af almenboligloven.

• Ændring af servicelovens regler om optagelse i særlige botilbud uden samtykke.

• Ændringer i lov om individuel boligstøtte.

Lovforslaget medfører ikke økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Lovforslaget vurderes at medføre en mindre administrativ lettelse for ejere af ustøttede friplejeboliger.

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2015.

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.02.15
1. behandling
26.02.15
2. behandling
16.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.02.15
Afstemning start
25.02.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Emneord: friplejeboliger

Relaterede forslag:

02.04.2014 B 91: Ophævelse af lov om friplejeboliger

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?