L 163: Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning. (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.).)

L 163: Støtte til solcelleanlæg

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 163

Fremsat af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)

Fremsat dato: 18.03.2015

Vedtaget dato: 12.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 163 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget fremsættes bl.a. for at være med til at sikre, at Danmark overholder vilkår i Europa-Kommissionens to afgørelser fra oktober 2014 om støtte til elektricitet fra solcelleanlæg, husstandsvindmøller og visse andre anlæg, som anvender vedvarende energikilder. Med lovforslaget indføres det som betingelse for, at der vil kunne ydes pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg, husstandsvindmøller og visse andre anlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, at Energinet.dk har givet tilsagn om pristillæg, før projektet er påbegyndt. Ligeledes vil der ikke kunne ydes pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg og visse andre anlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, når disse har en installeret effekt på 500 kW eller derover. Lovforslaget foreslås også at indeholde en bemyndigelse for klima-, energi- og bygningsministeren til at fastsætte regler om, at Energinet.dk skal foretage opgørelser af produktionsomkostninger med henblik på, at der løbende foretages vurderinger af, om støtteordninger kan føre til overkompensation.

Med lovforslaget foreslås også muligheden for pristillæg til havvindmøller, som indgår i forsøgsprojekter på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone, tidsbegrænset til og med 2016. Herudover foreslås den ikke ikrafttrådte støtteordning i form af ekstra pristillæg på 1 øre pr. kWh grundet større lokalt medejerskab for elektricitet fra kystnære havvindmølleparker etableret efter udbud ophævet.

Lovforslaget indeholder endvidere forslag om, at kraft-varme-værker, som leverer fjernvarme (varmt vand og damp) til procesformål i virksomheder og omstiller til biomasse, får mulighed for at modtage både investeringstilskud og driftsstøtte.

Herudover har lovforslaget til formål at indsætte regler om pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparken Horns Rev 3, hvor den endelige budpris på 77 øre pr. kWh blev godkendt den 26. februar 2015.

Med lovforslaget ophæves endvidere ordningen med faste afregningspriser for elektricitet produceret på visse decentrale kraft-varme-anlæg og elproduktionsanlæg med affald som brændsel med en effekt på til og med 5 MW (treledstariffen), og støtteordningen til solenergi, bølgekraft, vandkraft m.v., som anvendes sammen med andre energikilder bringes til ophør ved udløbet af statsstøttegodkendelsen den 9. november 2015, fordi ordningen ikke bliver anvendt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.03.15
1. behandling
24.03.15
2. behandling
12.05.15
3. behandling
12.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.03.15
Afstemning start
25.03.15
Afstemning slut
12.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 30. april 2015

Emneord: solceller vindmøller energipolitik

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 93: Pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

04.12.2015 B 49: Styrkelse af konkurrence og finansiel sikkerhedsstillelse ved statslige udbud af havvindmøller

21.10.2015 L 30: Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller

26.03.2015 B 108: Kommuners adgang til at etablere solcelleanlæg

19.02.2015 B 76: Etablering af en neutral lånepulje til udskiftning af forældede energianlæg

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...



Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?