L 172: Ændring af støtteordninger til biogas (Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).)

L 172: Støtte til biogas

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 172

Fremsat af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)

Fremsat dato: 14.04.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)

L 172 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er bl.a. at gennemføre de støtteordninger til biogas til transport, procesformål i virksomheder og anden energianvendelse (varmeproduktion), som blev besluttet i Energiaftale 2012 og vedtaget af Folketinget samme år. Støtteordningernes nærmere gennemførelse har siden 2012 afventet Europa-Kommissionens godkendelse, da støtteordningerne indeholder statsstøtte. Europa-Kommissionen godkendte støtteordningerne den 16. december 2015. De foreslåede ændringer af støtteordningerne skal sikre, at ordningerne nu træder i kraft under overholdelse af vilkårene i Europa-Kommissionens afgørelse.

Danmark har blandt andet forpligtet sig til at sikre, at der årligt foretages en vurdering af, om støtten til de pågældende ordninger kan føre til overkompensation af støttemodtagerne. Med lovforslaget forslås det derfor at indsætte en bemyndigelse i lov om fremme af vedvarende energi til, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre produktions- og tilførselsomkostninger for biogas. Opgørelsen af omkostningerne skal anvendes i forbindelse med energi-, forsynings- og klimaministerens vurdering af, om støtten kan føre til overkompensation. Der fastsættes desuden en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte regler om, at enhver, der modtager støtte til biogas til procesformål, transport og varmeproduktion og biogasproducenterne, skal give Energinet.dk de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre produktions- og tilførselsomkostningerne.

Danmark har endvidere overfor Europa-Kommissionen forpligtet sig til, at det sikres, at der ikke kan modtages støtte under transportstøtteordningen til den mængde biogas, som indgår i det lovfæstede iblandingskrav for brændstof til transport. Kravet skal sikre, at støtteordningen overholder kravet om tilskyndelsesvirkning i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi.

Det foreslås også, at det er et krav for at modtage støtte til biogas til transport, procesformål i virksomheder og anden energianvendelse, at der søges om Energinet.dk’s tilsagn, inden der indgås aftale om køb af biogas, eller iværksættes egenproduktion af biogas, til det støtteberettigede formål.

Lovforslaget skal endvidere sikre, at virksomheder direkte i loven kan læse, om deres gasproduktion vil være berettiget til støtte under biogasstøtteordningerne. Dette sikres ved at indsætte en definition af biogas i loven.

Lovforslaget indeholder herudover lovtekniske konsekvensrettelser i VE-lovens regler. Det drejer sig om reglerne om godtgørelse til visse vindmøller.

Lovforslaget vil træde i kraft 1. juli 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.04.16
1. behandling
21.04.16
2. behandling
27.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.04.16
Afstemning start
21.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: vedvarende energi biogas

Relaterede forslag:

12.11.2015 L 52: Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?