L 150: Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.))

L 150: Fælles Mål for folkeskolen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 150

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 27.02.2014

Vedtaget dato: 22.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 150 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Mere mundret Fælles Mål for folkeskolen

Forslagets primære sigte er at gøre det mere simpelt at møde de Fælles Mål, som alle folkeskoler i landet skal rette sig efter. Det fjerner de såkaldte slutmål for fagene, omend der stadig er faste mål for, hvad klasserne skal kunne efter et skoleår. Forslaget føjer også de mål for kompetence, viden og opmærksomhed ind for 0. og 10. klasse. Desuden forsimpler forslaget proceduren for de elevplaner, læreren skal udarbejde, så de især skal beskæftige sig med, hvad man kan gøre fremadrettet, og gør det mere klart i lovens ordlyd, at kvalitetssynet, som alle folkeskoler modtager især skal fokusere på, om der er grundlag for at udvikle sig.

I den forbindelse bliver

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

I december 2012 fremlagde den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) sit folkeskoleudspil Gør en god skole bedre – Et fagligt løft af folkeskolen. Med udgangspunkt i udspillet forhandlede den daværende regering med forligskredsen på folkeskoleområdet, som ud over de daværende regeringspartier består af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forligskredsen indgik i juni 2013 en aftale om en reform af folkeskolen.

Lovforslaget fremsættes i forlængelse af de tidligere i indeværende folketingsår fremsatte lovforslag nr. L 51 og L 52 af 31. oktober 2013, som er vedtaget ved lov nr. 1640 om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) og lov nr. 1641 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse).

Nærværende lovforslag gennemfører de dele af reformen, der vedrører opfølgningen på de nationale mål for folkeskolen, herunder bl.a. et styrket kvalitetstilsyn, forenklede kvalitetsrapporter og elevplaner samt forenkling af Fælles Mål.

Fælles Mål vil fremover indeholde konkrete mål for elevernes læring. Arbejdet med elevplaner bliver enklere og skal have større fokus på fremadrettede læringsmål. Kvalitetsrapporter skal udarbejdes hvert andet år i stedet for årligt og kvalitetsrapporterne kan i højere grad fungere som et mål- og resultatstyringsværktøj. Det eksisterende kvalitetstilsyn, skal fremover primært have fokus på kvalitetsudvikling.

Oplysninger, som er nødvendig til brug for opfølgningen på folkeskolens resultater m.v., kan fremover indsamles i et webbaseret ledelsesinformationssystem, som skal give skoler, kommuner og offentligheden en nem og samlet adgang til data og målrettede resultatindikatorer.

Endelig indeholder lovforslaget tekniske konsekvensændringer i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2014, dog således, at ændringer udover muligheden for at tilbageholde forældrebetaling for skolefritidsordning i uddannelseshjælpen samt ændringer vedr. Fælles Mål for 10. klasse træder i kraft den 1. august 2014. De forenklede Fælles Mål finder i skoleåret 2014/15 alene anvendelse for nye fag og for fag, der fremrykkes til nye klassetrin. For øvrige fag og klassetrin finder de forenklede Fælles Mål først anvendelse fra skoleåret 2015/16. De forenklede Fælles Mål for 10. klasse træder først i kraft 1. august 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.14
1. behandling
13.03.14
2. behandling
10.04.14
3. behandling
22.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.14
Afstemning start
06.03.14
Afstemning slut
21.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 8. april 2014

Emneord: folkeskolen

Relaterede forslag:

19.11.2015 L 63: Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer

27.03.2015 B 133: Afstemninger om skolelukninger

26.03.2015 L 181: Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.

26.03.2015 L 180: Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.

30.01.2015 B 64: Bedre rammer for inklusion i folkeskolen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?