Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 131: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af frit skolevalg over kommunegrænser m.v.).

L 131: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af frit skolevalg over kommunegrænser m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 131

Fremsat af: Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 131 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget har baggrund i en lovrevision af ordningen med det frie skolevalg på folkeskoleområdet og i aftalen af 4. juni 2011 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012.

Med henblik på at foretage en evaluering af ordningen med det frie skolevalg nedsatte Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) i maj 2011 ”Udvalget om mere frit skolevalg”. Udvalget har på baggrund af den evaluering, der er blevet foretaget, afgivet en række anbefalinger til børne- og undervisningsministeren. Udvalget har bl.a. anbefalet, at ordningen med det frie skolevalg gøres permanent. Udvalget har også peget på, at der i særlige tilfælde kan være behov for at beskytte særligt sårbare klasser imod optagelse af nye elever.

Som opfølgning herpå indebærer lovforslaget, at ordningen med det frie skolevalg gøres permanent. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen gives mulighed for at træffe beslutning om suspension i ganske særlige tilfælde af reglerne om optagelse i en af kommunens folkeskoler som led i det frie skolevalg. Suspensionsmuligheden kan fx bruges i tilfælde af, at en klasse er særligt sårbar, fordi den fx allerede har optaget nye elever, eller fordi der fx er meget uro i klassen.

Lovforslaget udmønter endvidere dele af kommuneaftalen for 2012. Det foreslås med lovforslaget, at bopælskommunens visitering af elever med specialundervisningsbehov skal være bindende for skolekommunen for så vidt angår tilbuddets karakter, og at skolekommunen således ikke skal kunne henvise eleven til et mere vidtgående specialundervisningstilbud end det tilbud, som bopælskommunen har henvist barnet til. Afgørelsen af, om tilbuddet er mere vidtgående, træffes af bopælskommunen.

Lovforslaget indeholder endvidere et forslag om at ændre reglerne om kommunernes særlige forpligtelse til at sørge for befordring til og fra skole af syge og handicappede (invaliderede) elever, efter hvilken befordringsforpligtelsen for denne gruppe af elever alene skal opretholdes inden for rammerne af det, eleven er visiteret til af bopælskommunen. Lovforslaget indebærer, at syge og handicappede elever som benytter det frie skolevalg, fremover alene kan få afholdt udgifter til befordring svarende til befordring til distriktsskolen eller den skole, som de er henvist til.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
19.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
29.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
16.04.12
Afstemning slut
28.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?