L 105: Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD) (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven. (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)).)

L 105: Finansiel Stabilitet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 105

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 19.12.2014

Vedtaget dato: 05.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 105 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det overordnede formål med lovforslaget er tilsammen med lovforslag nr. L 100 at gennemføre et nyt regelsæt for restrukturering og afvikling af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I m.v.

Forslaget til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven gennemfører de dele af direktivet, der vedrører regler om forebyggelse og tidlig indgriben for et pengeinstitut, realkreditinstitut og fondsmæglerselskab I, samt tilknyttede finansielle holdingvirksomheder og finansieringsinstitutter.

Med det nye regelsæt for restrukturering og afvikling indføres et sæt af værktøjer og beføjelser til henholdsvis Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet, i forbindelse med genopretning og afvikling af nødlidende eller potentielt nødlidende pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I m.v.  Formålet er at give myndighederne mulighed for at kunne gribe ind tilstrækkelig tidligt og hurtigt over for disse virksomheder, for at sikre kontinuiteten i den pågældende virksomheds kritiske finansielle og økonomiske funktioner. En hurtig indgriben vil samtidig minimere virkningen på samfundsøkonomien og det finansielle system samt beskytte kunder og indskydere. Som et væsentligt led heri indføres der krav om udarbejdelse af henholdsvis genopretningsplaner og afviklingsplaner for virksomhederne.

Et vigtigt element i det nye regelsæt er, at det fastholdes at tab i forbindelse med håndtering af nødlidende finansielle virksomheder, som er omfattet af lovforslagene, i første række skal bæres af aktionærerne og dernæst af kreditorerne. Dette medvirker til at bryde linket til staten og dermed minimere risikoen for omkostninger for skatteyderne.

Lovforslaget har endvidere til formål at indføre en større harmonisering af indskudsgarantiordningerne inden for Den Europæiske Union i forhold til finansiering, dækningsområde og dækningsomfang. Som led i gennemførelsen af det nye regelsæt foreslås Garantifonden for Indskydere og Investorer opløst, således at den eksisterende indskydergarantiformue omdannes til en Garantiformue, som overføres til Finansiel Stabilitet.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.12.14
1. behandling
20.01.15
2. behandling
24.03.15
3. behandling
26.03.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.12.14
Afstemning start
26.12.14
Afstemning slut
25.03.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015

Emneord: finansiel stabilitet finansiel virksomhed

Relaterede forslag:

30.10.2015 L 37: Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.

29.10.2015 L 38: Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.

30.01.2015 L 129: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber i Grønland

30.01.2015 L 128: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber på Færøerne

21.01.2015 L 114: Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?