L 29: Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse (Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar. (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse).)

L 29: Erstatning til unge under uddannelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 29

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 18.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 29 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at ændre beregningsprincipperne for udmåling af erhvervsevnetabserstatning for skadelidte, som er optaget på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse.

Med lovforslaget tilsigtes det, at navnlig unge mennesker, der påføres et erhvervsevnetab, mens de er i den tidlige del af deres uddannelsesforløb, som udgangspunkt tilkendes den samme erhvervsevnetabserstatning, uanset hvilken generel ungdomsuddannelse de er optaget på.

Forslaget udspringer af en dom, som Højesteret afsagde den 15. august 2013 om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning til en 19-årig handelsskoleelev, der var optaget på handelsskolens grundforløb, og som blev skadet i en trafikulykke. I den konkrete sag blev erstatningen til skadelidte i overensstemmelse med erstatningsansvarslovens § 7, stk. 2, og forarbejderne hertil udmålt på baggrund af en skønsmæssigt fastsat årsløn. Den samlede erhvervsevnetabserstatning, der blev tilkendt, var væsentlig mindre end den erstatning, der ville være blevet udmålt, hvis den skadelidte havde været gymnasieelev, hvor beregningen i stedet ville være blevet foretaget på baggrund af normalårslønnen i lovens § 8.

I forlængelse af Højesterets dom finder regeringen, at erstatningsansvarsloven bør ændres, så der i højere grad end i dag sikres ligestilling mellem unge optaget på forskellige ungdomsuddannelser ved beregningen af erhvervsevnetab?serstatning.

Lovforslaget indebærer nærmere, at der ved beregningen af erhvervsevnetabserstatning til skadelidte, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, hvor der endnu ikke er sket en endelig specialisering, tages udgangspunkt i normalårslønnen, jf. erstatningsansvarslovens § 8, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn over den forventede fremtidige årsindtægt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
07.11.14
2. behandling
09.12.14
3. behandling
18.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
17.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2014

Emneord: erstatningsansvar erstatning uddannelse

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

27.03.2015 L 182: Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?