L 195: Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.).)

L 195: Mere attraktive erhvervsuddannelser

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 195

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 08.05.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 195 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Danmark har brug for dygtige faglærte. Vi har brug for mennesker, der både kan bruge hoved og hænder i produktionen, på kontoret og inden for service og omsorg. Dygtige faglærte, der både kan tænke kreativt og praktisk, skal være med til at fastholde og skabe nye arbejdspladser inden for produktions-, anlægs- og serviceerhverv.

Danmark har en mere end 100 år lang tradition for gode erhvervsuddannelser, der i en vekslen mellem skoleundervisning og oplæring i virksomhederne og i tæt samspil med arbejdsmarkedets parter har leveret veluddannede og kvalificerede faglærte til industri, byggeri, handel og service.

Men over en årrække har der ikke været et tilstrækkeligt fokus på erhvervsuddannelsernes betydning. Erhvervsuddannelserne står i dag med tre store udfordringer:

  • Færre og færre unge søger ind på erhvervsuddannelserne. Søgningen direkte fra 9. og 10. klasse er således faldet fra 30 pct. for ti år siden til 20 pct. i dag.
  • Mange af dem, der påbegynder en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke. Næsten 50 pct. falder fra undervejs.
  • Elevernes meget forskellige alder med en betydelig andel af voksne elever udfordrer erhvervsuddannelsernes karakter af ungdomsuddannelse.

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti er på den baggrund enige om at gennemføre en ambitiøs reform med grundlæggende ændringer og forbedringer af erhvervsuddannelserne m.v., jf. aftale om “Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” af 24. februar 2014.

Med lovforslaget foreslås det, at erhvervsuddannelserne gøres mere attraktive ved, at de unge møder et fagligt og stærkt ungdomsuddannelsesmiljø. Grundforløbet ændres til fremover at være ensartet i opbygning og som udgangspunkt med ensartet varighed på tværs af uddannelser.

Det foreslås derudover, at erhvervsuddannelsernes struktur forenkles og gøres mere overskuelig for de unge og deres forældre.

Det foreslås desuden, at der skabes bedre forudsætninger for, at der kan udformes studiekompetencegivende eksamen på alle relevante uddannelser, og at erhvervsuddannelsesfag på højt niveau kan sidestilles med gymnasiale fag.

Det foreslås endvidere, at der etableres en ny type erhvervsuddannelse for voksne (euv) på 25 år og derover for at skabe en mere attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til faglært for voksne.

I forbindelse med euv foreslås ændringer i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, der bl.a. medfører samme lønrefusion til virksomheder med voksenelever, uanset om eleverne har behov for praktikuddannelse.

Det foreslås fremdeles, at der fastlægges klare adgangskrav for at tydeliggøre, hvilke grundlæggende forudsætninger, som er nødvendige for at følge undervisningen og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Det foreslås herudover, at der oprettes en ny erhvervsrettet 10. klasse (eud10) med det fokus at forberede eleverne til erhvervsuddannelserne og gøre dem klar til at opfylde adgangskravene.

Det foreslås tillige, at kvaliteten i erhvervsuddannelserne forbedres markant gennem mere og bedre undervisning.

Det foreslås tilmed, at reglerne om elevers indgåelse af uddannelsesaftaler inden for social- og sundheds-uddannelsesområdet ændres, så de følger reglerne for det resterende erhvervsuddannelsesområde.

Endelig foreslås det, at der sættes ind med en fokusering af vejledningsindsatsen ved dels en tidligere og mere målrettet indsats over for grundskoleelever, dels en målretning af vejledningsressourcerne.

Lovforslaget bliver fastsat efter den 1. april som følge af, at aftale om “Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, som ligger til grund for forslaget, først blev indgået den 24. februar 2014. Af hensyn til det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt ønskes forslaget behandlet i indeværende samling.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.05.14
1. behandling
15.05.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.05.14
Afstemning start
15.05.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 27. maj 2014

Emneord: bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser erhvervsuddannelser

Relaterede forslag:

06.11.2014 L 56: Finansiering af elevers ophold på kostafdelingen m.v.

08.05.2014 L 197: Lov om Rådet for Ungdomsuddannelse

08.05.2014 L 196: Lov om kombineret ungdomsuddannelse

28.03.2014 B 73: Bedre forhold for forsørgere på erhvervsuddannelser

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?