L 132: Ophævelse af reglerne om industrisamarbejde i forbindelse med anskaffelse af forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser (Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regionaludvikling. (Ophævelse af reglerne om industrisamarbejde i forbindelse med anskaffelse af forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser).)

L 132: Industrisamarbejde ved køb af forsvarsmateriel

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 132

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 06.02.2014

Vedtaget dato: 25.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 132 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Ændring af regler for industrisamarbejde

Forslaget ophæver Erhversministeriets ret til at bestemme over vilkårene for forsvarets indkøb af materiel og tjenester hos industrien. I stedet for regler, kan Erhversministeriet udstikke generelle retningslinjer, som samarbejdet skal følge. Desuden gør forslaget, at hvis forsvaret vil have udenlandske og danske virksomheder til at samarbejde om at skaffe materiellet, må de kun gøre det, hvis de konkret vurderer, at det er nødvendigt for Danmarks sikkerhed. Der må heller ikke længere indgå økonomiske hensyn i valget, mht. behovet for at rette ind efter en EU retsafgørelse.

Forslaget forventes ikke at have nogen økonomiske omkostninger for det offentlige.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at ophæve § 18 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, som bemyndiger ministeren til at fastsætte regler for industrisamarbejde i forbindelse med forsvarets anskaffelser af forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser fra udenlandske leverandører. Desuden ophæves de gældende regler for industrisamarbejde, der er udstedt i et cirkulære og en bekendtgørelse i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling.

Fremover vil grundlaget for industrisamarbejde alene bestå i administrative retningslinjer.

Indholdet af retningslinjerne for industrisamarbejde vil blive ændret, så der alene kan stilles krav om industrisamarbejde, hvis en konkret vurdering i overensstemmelse med EU-retten, særligt artikel 346 i Traktaten om den Euro­pæi­ske Unions Funktionsmåde, viser, at dette er nødvendigt for at varetage væsentlige danske sikkerhedsinteresser.

Baggrunden for ændringerne er Kommissionens kritik af, at de danske regler efter Kommissionens opfattelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten. De foreslåede ændringer bringer reglerne for industrisamarbejde på linje med tilsvarende regler i andre EU-medlemsstater.

I forbindelse med at den hidtidige generelle ordning for industrisamarbejde afløses af konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, vil ændringerne alt andet lige medføre, at omfanget af industrisamarbejde reduceres.

Regeringen vurderer, at ændringerne er nødvendige for, at Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan stille krav om industrisamarbejde, hvis dette vurderes at være nødvendigt for at opretholde og udvikle industrielle kompetencer på højt internationalt niveau inden for strategiske områder, som er nødvendige for varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.14
1. behandling
25.02.14
2. behandling
18.03.14
3. behandling
25.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.14
Afstemning start
13.02.14
Afstemning slut
24.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. marts 2014

Emneord: forsvaret

Relaterede forslag:

08.10.2015 B 8: Udsendelse af et supplerende dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

27.03.2015 L 182: Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

30.09.2014 B 124: Støtte til kurdernes kamp mod ISIL i Syrien

30.09.2014 B 123: Yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?