L 173: Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).)

L 173: Energinet.dk

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 173

Fremsat af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)

Fremsat dato: 14.04.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)

L 173 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget har som hovedformål at sikre de lovgivningsmæssige rammer for, at Energinet.dk vil kunne overtage og drive DONG Energy A/S’ naturgasinfrastruktur samt olierørledningen fra Nordsøen til Fredericia. Dette er forudsat i aftalen af 18. september 2015 om børsnoteringen af DONG.

Lovforslaget indeholder således forslag til, at Energinet.dk får hjemmel til at varetage gasopstrømssystemvirksomhed (gasopstrømsrørledningsnet samt tilknyttet behandlingsanlæg på land, der drives som et samlet system) og olierørledningsvirksomhed og dertil knyttet separationsvirksomhed. Som forudsætning herfor foreslås olierørledningsloven ændret, fordi det i dag fremgår af denne lov, at DONG Oil Pipe A/S driver olierørledningen og separationsfaciliteterne.

For at sikre at alle naturgasdistributionsselskaber vil blive underlagt den samme økonomiske regulering, foreslås det endvidere, at distributionsvirksomhed drevet i Energinet.dks regi bliver underlagt den indtægtsrammeregulering, der gælder for de andre naturgasdistributionsselskaber.

Også Energinet.dks gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømssystemydelser vil efter forslaget blive underlagt den forhandlingsbaserede adgangsregulering, der i dag gælder generelt for andre virksomheders gasopstrømsrørledningsydelser.

Den gældende prisregulering for olierørledningsvirksomhed og dertil knyttet separationsvirksomhed bliver opretholdt uændret.

Lovforslaget indeholder endelig tilpasninger af lov om Energinet.dks bestemmelser om brug af overskud, samt enkelte konsekvensændringer i lov om Energinet.dk og lov om naturgasforsyning.

Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

Vedrørende de erhvervsøkonomiske konsekvenser bemærkes det, at lovforslaget medfører, at den økonomiske regulering af de aktiviteter, som er berørt af lovforslaget, ikke ændres som følge af ændrede ejerforhold.

Det kan ikke udelukkes, at der kan være forhold i forbindelse med aftalen, der vil blive indgået mellem DONG Energy og Energinet.dk om overdragelse af aktiverne, herunder Energinet.dks finansieringsomkostninger i forbindelse med købet, der vil kunne påvirke tarifferne for brugere af gasopstrømssystemet i op- eller nedadgående retning inden for rammerne af den økonomiske regulering, som aktiviteterne bliver underlagt. Ligeledes kan en refinansiering af udestående lån i olierørlednings- eller separationsfaciliteter i forbindelse med overdragelsen have indflydelse på tarifferne for brug af disse faciliteter.

I forhold til gasdistribution bemærkes det, at lovforslaget indebærer, at priserne for Energinet.dks gasdistributionsydelse ikke må stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder.

Lovforslaget vurderes ikke at medføre administrative konsekvenser for erhvervslivet eller for borgere.

Lovforslaget har ikke konsekvenser for miljøet.

Lovforslaget indeholder bestemmelser, der bl.a. gennemfører krav om regnskabsmæssig adskillelse i artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og ophævelse af direktiv 2003/55/EF.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.04.16
1. behandling
21.04.16
2. behandling
27.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.04.16
Afstemning start
21.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: energinet.dk

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?