L 177: Supplerende miljømæssige vurderinger, bemyndigelse til at fastsætte regler om forurening og gener fra byggepladserne, kompensation til metrobyggepladsernes naboer, skattefritagelse for kompensation m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven. (Supplerende miljømæssige vurderinger, bemyndigelse til at fastsætte regler om forurening og gener fra byggepladserne, kompensation til metrobyggepladsernes naboer, skattefritagelse for kompensation m.v.).)

L 177: Cityring og gener

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 177

Fremsat af: Transportminister Magnus Heunicke (S)

Fremsat dato: 09.04.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 177 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Mere frihed til Cityringsprojektet

Forslaget ændrer på eksisterende lovgivning, fordi der fortsat er meget stor usikkerhed om, hvorvidt Cityringen kan anlægges inden for retslige rammer. Projektet støjer, og Natur- og Miljøklagenævnet har erklæret, at under de nuværende regler må man ikke dispensere og arbejde over det normale - arbejdet må ikke støje, når folk skal sove. Der er også andre, mindre miljømæssige bekymringer om f.eks. håndtering af grundvand, som det ser ud i øjeblikket. Forslaget vil til dels ændre loven, så vurdering af støj sker over en hel periode i stedet for fra fase til fase som det er i dag, og giver transportministeren ret til at sine egne VVM'er (det vil sige vurderinger

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har et dobbelt formål. Dels at tilvejebringe et retligt grundlag for, at Cityring-projektet kan færdiggøres i overensstemmelse med de forudsætninger, der lå til grund for vedtagelsen af Cityring-loven. Dels at skabe rammer for, at generne for naboerne kan håndteres på en væsentligt mere målrettet måde, end det er tilfældet i dag, bl.a. gennem bedre mulighed for at kunne tilbyde genhusning til de mest belastede naboer.

Med lovforslaget foreslås på den baggrund, at der skabes adgang til, at transportministeren kan gennemføre en supplerende VVM og miljøvurdering af ændringer i byggeriets anlægsfase.

Endvidere foreslås det, at der overgås til en sammenhængende og generelt fastsat regulering af forurening og gener, herunder navnlig støj, i stedet for den nuværende konkrete regulering af hver fase og byggeplads efter miljøbeskyttelsesloven.

Med lovforslaget foreslås således, at reguleringen af forurening og gener udstedes som bekendtgørelser af transportministeren og baseres på resultatet af den supplerende VVM samt de politiske beslutninger om udvidet arbejdstid truffet i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune foreslås fortsat at udøve tilsynet med byggeriet, men miljøbeskyttelseslovens regler, herunder klageadgangen til Natur- og Miljøklagenævnet, foreslås ikke længere at finde anvendelse.

Endvidere foreslås det, at naboerne til byggepladserne får bedre muligheder for at undgå eller kompenseres for generne fra byggeriet. Det sker ved, at kompensationen til naboerne forbedres. Det sker endvidere ved, at der skabes bedre muligheder for midlertidig genhusning i de tilfælde, hvor naboerne ønsker det. Der foreslås samtidig en regel, der sikrer, at kompensation og udbetalinger i forbindelse med genhusning, som er udbetalt af Metroselskabet til modtagere af ydelser fra det offentlige, ikke anses for hverken indtægt eller formue, som kan føre til tab af retten til en offentlig ydelse mv. eller nedsættelse af en sådan ydelse.

For at opnå den forudsatte skattefrihed for naboerne foreslås endelig en ændring af ligningsloven, som sikrer, at Metroselskabets udbetalinger af kompensation ikke medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale forslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.04.14
1. behandling
24.04.14
2. behandling
03.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.04.14
Afstemning start
16.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 26. maj 2014

Emneord: cityring metro offentlig transport

Relaterede forslag:

15.01.2016 L 102: Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.

18.05.2015 B 171: Ophævelse af spærretiden for pensionistkort i hovedstadsområdet

11.03.2015 L 162: Forslag til jernbanelov

12.11.2014 L 68: Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.

20.02.2014 B 55: En samlet plan for udbud af togdriften for passagertrafik

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...



Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?