L 11: Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.).)

L 11: Støtte til naturgas

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 11

Fremsat af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)

Fremsat dato: 07.10.2015

Vedtaget dato: 19.11.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)

L 11 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget fremsættes for at tilskudsordningen til elproduktion fra industrielle kraft-varme-værker, som anvender naturgas, kan træde i kraft.

Det foreslås i lovforslaget, at elforsyningslovens § 58 c nyaffattes, og at det i den forbindelse tydeligt kommer til at fremgå af lovteksten, at støttemodtagere er naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker. Ifølge den nuværende udformning af elforsyningslovens 58c har alle industrielle kraft-varme-værker, uanset brændselstyper, mulighed for at modtage støtte.

Derudover foreslås, at der gives en bemyndigelse for energi,- forsynings- og klimaministeren til at fastsætte regler om de administrative regler for tilskudsordningen, herunder bl.a. regler om ansøgningens indhold og den årlige opgørelse af produktionsomkostninger med henblik på, at der løbende foretages vurderingen af, om tilskud kan føre til overkompensation.

Endvidere foreslås, at der gives bemyndigelse for ministeren til at fastsætte regler om tilsyn og kontrol med udbetaling af tilskud.

Lovforslaget skal sikre, at Danmark overholder vilkårene i Europa-Kommissionens afgørelse fra 14. juli 2015 om godkendelse af støtteordning til produktion af elektricitet i naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker.

Endelig har lovforslaget også til formål at rette op på en fejl vedrørende gyldigheden af den bestemmelse i lov om elforsyning, hvorefter netvirksomheder kan kræve sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug fra dårlige betalere og ikke må afbryde en elforbrugers forsyning pga. manglende betaling for allerede afholdt forbrug.

Lovforslaget foreslås hurtigt behandlet i Folketinget af hensyn til at muliggøre, at der kan ske udbetaling af støtte hurtigst muligt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.10.15
1. behandling
23.10.15
2. behandling
17.11.15
3. behandling
19.11.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.10.15
Afstemning start
14.10.15
Afstemning slut
19.11.15

Emneord: naturgas

Relaterede forslag:

23.04.2014 L 180: Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?