L 48: Erhvervsrettet lempelse af PSO-betaling for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordning til ikke-kvoteomfattet elproduktion, afskaffelse af PSO-betaling for gas, fravigelse af iblandingsprocent for biobrændstoffer, faktureringsoplysninger m.v. til energiforbrugere med fordelingsmålere, ændring af klageregler m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, biobrændstofloven og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. (Erhvervsrettet lempelse af PSO-betaling for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordning til ikke-kvoteomfattet elproduktion, afskaffelse af PSO-betaling for gas, fravigelse af iblandingsprocent for biobrændstoffer, faktureringsoplysninger m.v. til energiforbrugere med fordelingsmålere, ændring af klageregler m.v.).)

L 48: Lempelse af PSO-betaling

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 48

Fremsat af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)

Fremsat dato: 30.10.2014

Vedtaget dato: 18.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 48 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget fremsættes blandt andet som opfølgning på dele af den aftale om vækstpakke 2014 som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 14. juli 2014. Med lovforslaget gennemføres de dele af aftalen, der omhandler den generelle erhvervsrettede lempelse af betaling til PSO for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordningen til ikkekvoteomfattet elproduktion, samt afskaffelse af betaling til PSO for gas.

For så vidt angår den generelle erhvervsrettede lempelse af betaling til PSO for elektricitet, foretages lempelsen ved, at der årligt afsættes midler på finansloven til at dække en del af de omkostninger, som hidtil har været betalt af elforbrugerne via PSO-opkrævninger, således at der opnås en lempelse af de samlede PSO-betalinger for elektricitet svarende til de afsatte midler. Den foreslåede lempelse af betaling til PSO for elektricitet forventes sat i kraft samtidig med en forhøjelse af elafgiften.

Med lovforslaget afskaffes tilskudsordningen til ikkekvoteomfattet elproduktion, idet begrundelsen for tilskudsordningen er bortfaldet, da der ikke længere tildeles gratiskvoter på området. Ændringerne foretages i elforsyningsloven.

Med lovforslaget udmøntes desuden den del af delaftalen om lempelser af PSO-betalinger m.v., hvorefter PSO-betaling for gas skal afskaffes. Udmøntningen sker ved ændring af lov om naturgasforsyning. Lovforslaget indebærer, at pristillæg til henholdsvis opgraderet biogas til tilføjelse til naturgasnettet og renset biogas til tilføjelse til et bygasnet og omkostninger for administrationen af disse ordninger fremover i stedet finansieres via statsbudgettet.

Derudover har lovforslaget til formål at ændre lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, således at loven tilpasses EU’s nye statsstøtteregler.

Med lovforslaget indføres endvidere regler i biobrændstofloven om fravigelse af iblandingsprocenten for biobrændstoffer, således at de virksomheder, der er omfattet af biobrændstofloven, får mulighed for at afvige fra iblandingsprocenten med op til et halvt procentpoint på betingelse af, at afvigelsen udlignes det efterfølgende kalenderår.

Lovforslaget skal ligeledes sikre gennemførelse af energieffektivitetsdirektivets bestemmelser om, at slutkunder af el, gas, varmt vand, varme og køling skal sikres ret til at modtage fakturaer og nøjagtige faktureringsoplysninger baseret på det faktiske forbrug. Gennemførelsen sker ved ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget. Endeligt udvides klageadgangen til Energiklagenævnet i lov om elforsyning.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.10.14
1. behandling
11.11.14
2. behandling
16.12.14
3. behandling
18.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.10.14
Afstemning start
06.11.14
Afstemning slut
17.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 11. december 2014

Emneord: pso elafgifter

Relaterede forslag:

22.11.2016 L 90: Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse

31.03.2016 L 160: Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud

25.02.2015 L 151: Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten

25.02.2015 L 150: Statstilskud til el-intensive virksomheder

08.10.2014 L 4: Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?