L 180: Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. (Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelseaf økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.).)

L 180: El, naturgas og Energinet.dk

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 180

Fremsat af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)

Fremsat dato: 23.04.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 180 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Mere konkurrence på el-området

Forslaget er en ændring af de eksisterende regler omkring den såkaldte forsyningspligt. I øjeblikket er reglerne sådan, at hvis man ikke selv vælger en el-leverandør, får man sin strøm fra den nærmeste virksomhed i området, der har pligt til at forsyne strøm. Loven vil ændre det, så virksomhederne i stedet får en leveringspligt, som forpligter alle el-virksomheder, imod betaling naturligvis, at levere strøm til alle de huse, der beder dem om det. Forslaget vil i den forbindelse oprette en prisportal online, hvor forbrugerne kan sammenligne forskellige selskabers priser. Forslaget giver konkurrencen på markedet fri.

Desuden skubber forslaget implementeringen af

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder ændringer i lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk.

Der er flere forskellige elementer i forslaget. Hovedformålet med lovforslaget er for det første at udmønte elreguleringsudvalgets forslag til fremtidig regulering af forsyningspligten med henblik på at fremme konkurrencen på elmarkedet, samtidig med at et højt forbrugerbeskyttelsesniveau bevares.

Som led heri foreslås det, at der i stedet for den hidtidige forsyningspligt indføres en leveringspligt, som forpligter alle elhandelsvirksomheder til mod betaling at levere elektricitet til alle husholdningsforbrugere, som anmoder om det. Forsyningspligtbevillingssystemet og den hidtidige regulering af forsyningspligtpriser foreslås afskaffet. Der foreslås regler om håndtering af dårlige betalere og regler, der beskytter forbrugere i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs eller lignende. Forslaget indeholder desuden nye regler om ansvarsfordeling i de tilfælde, hvor elforbrugere flytter adresse. Desuden foreslås, at Energitilsynet skal sikre etablering af en ny prisportal, hvor forbrugerne nemt kan sammenligne elpriserne på markedet. Det foreslås tillige, at Energitilsynet fremover gennemfører årlige prisundersøgelser.

Det andet hovedformål med lovforslaget er at udskyde iværksættelsen af den såkaldte engrosmodel for elmarkedet. Engrosmodellen, der indebærer en total omlægning af relationerne mellem net- og elhandelsvirksomheder og derved giver elhandelsvirksomhederne en central rolle, blev vedtaget med lov nr. 575 af 18. juni 2012 og skulle finde anvendelse fra den 1. oktober 2014. Det foreslås at udskyde engrosmodellen med 1 år til den 1. oktober 2015. Det foreslås, at den nye leveringspligt træder i kraft samtidig med den udskudte iværksættelse af engrosmodellen pr. 1. oktober 2015.

Lovforslaget indeholder endvidere en ændring af lov om naturgasforsyning, hvorefter klima-, energi- og bygningsministeren gives hjemmel til at fastsætte regler for distributionsselskabernes anvendelse og den regnskabsmæssige håndtering af beløb, der modtages som økonomisk kompensation, f.eks. når naturgasforsynede områder overgår til fjernvarmeforsyning.

Med lovforslaget foreslås en ændring af lov om Energinet.dk, hvorefter klima-, energi- og bygningsministeren vil få hjemmel til at pålægge Energinet.dk at anskaffe koblingsanlæg, hvis dette vurderes nødvendigt i forbindelse med udbud af store havvindmølleparker. Energinet.dk vil efter forslaget få hjemmel til efter pålæg fra ministeren at varetage opgaver vedrørende forundersøgelser af koblingsanlæg.

Endvidere foreslås det at give Energinet.dk hjemmel til at fusionere de af Energinet.dk’s aktiviteter, som virksomheden har hjemmel til lovligt at varetage i moderselskabet, men som i dag udøves i helejede datterselskaber, ind i moderselskabet.

Lovforslaget indeholder tillige en række andre ændringer, herunder konsekvensændringer og præciseringer.

Lovforslaget vurderes at have økonomiske konsekvenser for Energinet.dk og Energitilsynet, idet Energinet.dk som følge af udsættelsen af engros­modellen får øgede omkostninger på 10-13 mio. kr. og derudover omkostninger på ca. 50 mio. kr. til ændring af datahubben ved afskaffelse af forsynings­pligten. Energitilsynet får en øget omkostning til oprettelse af en ny prisportal på ca. 6 mio. kr. og ca. 3 mio. kr. om året til driften. Forslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative omkostninger for regioner og kommuner.

Lovforslaget har ikke konsekvenser for miljøet.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 30. juni 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.04.14
1. behandling
06.05.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.04.14
Afstemning start
30.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 28. maj 2014

Emneord: energi naturgas elforsyning leveringspligt

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 11: Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.

19.02.2015 B 76: Etablering af en neutral lånepulje til udskiftning af forældede energianlæg

29.01.2014 L 121: Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.

09.10.2013 L 3: Godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?