L 90: Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse (Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).)

L 90: Udfasning af PSO

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 90

Fremsat af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)

Fremsat dato: 22.11.2016

Vedtaget dato: 20.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)

L 90 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udmønter Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften indgået mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 17. november 2016. Aftalen indeholder en afskaffelse af PSO-afgiften og omlægning af PSO-udgifter til finansloven og ændrede prioriteringer i udgifterne på energiområdet.

Baggrunden for den politiske aftale er, at Europa-Kommissionen har erklæret PSO-systemet traktatstridigt, og det derfor er en bunden opgave at finde en langsigtet løsning, der sikrer finansieringen af den grønne omstilling. Det følger af aftalen, at PSO-opkrævningen aftrappes gradvist og udgifterne flyttes over på finansloven. I 2017 overflyttes 1,0 mia. kr., i 2018 overflyttes yderligere 0,5 mia. kr., i 2019 yderligere 0,5 mia. kr., i 2020 yderligere 1,2 mia. kr. og i 2021 yderligere 1,0 mia. kr. Udgifterne er fuldt indfaset på finansloven i 2022. PSO-udgifterne til forskning samt nye og renotificerede støtteordninger flyttes allerede fra 2017. PSO-systemet vil være fuldt afviklet den 1. januar 2022.

Da en gradvis udfasning af PSO-opkrævningen stadig i udfasningsperioden vil kunne medføre en potentiel diskrimination af VE-elimportører, vil den foreslåede løsning på diskriminationsproblematikken i relation til TEUF artikel 30 og 110 skulle godkendes af Europa-Kommissionen. Den kommende aftale med Europa-Kommissionen vil derfor skulle adressere, hvordan man fra dansk side vil kompensere for denne diskrimination. Der forventes her at kunne ske en kompensation af VE-elimportører i form af etablering af kabelforbindelser til udlandet, da dette vil være med til at gøre det lettere for udenlandske elproducenter at få adgang til det danske elmarked. Kompensationen i form af kabelforbindelser til udlandet skal beløbsmæssigt svare til størrelsen af den potentielle diskrimination, der finder sted i PSO-opkrævningens udfasningsperiode.

Herudover implementerer lovforslaget de dele af den politiske aftale, der vedrører en balanceret grøn omstilling. Det omfatter en afskaffelse af puljen for VE til proces, omprioritering af ForskEL-programmet til EUDPog flytning af Sikkerhedsstyrelsens driftsudgifter til finansloven. Forslaget indeholder desuden reduktion af balancegodtgørelsen til fra 1,8 øre pr. kWh til 1,3 øre pr. kWh.

Lovforslaget vil blive sendt i høring samtidig med fremsættelsen med en frist på 5 dage. Lovforslaget ønskes færdigbehandlet inden jul med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2017.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
22.11.16
1. behandling
29.11.16
2. behandling
16.12.16
3. behandling
19.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
22.11.16
Afstemning start
29.11.16
Afstemning slut
19.12.16

Emneord: pso

Relaterede forslag:

31.03.2016 L 160: Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud

25.02.2015 L 150: Statstilskud til el-intensive virksomheder

30.10.2014 L 48: Erhvervsrettet lempelse af PSO-betaling for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordning til ikke-kvoteomfattet elproduktion, afskaffelse af PSO-betaling for gas, fravigelse af iblandingsprocent for biobrændstoffer, faktureringsoplysninger m.v. til energiforbrugere med fordelingsmålere, ændring af klageregler m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?