L 12: Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.).)

L 12: Indfødsret som biperson

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 12

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 06.10.2016

Vedtaget dato: 12.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Indfødsretsudvalget (IFU)

L 12 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har navnlig til formål at lovfæste betingelserne for, i hvilke tilfælde et barn erhverver dansk indfødsret som biperson til en af sine forældre.

Erhverver en person dansk indfødsret ved erklæring eller naturalisation, tilkommer indfødsretten også den pågældendes barn, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at et barn ikke skal være omfattet af erhvervelsen af indfødsret. Børn, der automatisk erhverver dansk indfødsret ved en forælders erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring eller naturalisation, betegnes i praksis som bipersoner.

Efter indfødsretslovens § 5 er det en forudsætning for et barns erhvervelse af dansk indfødsret som biperson til en af sine forældre, at den erklærende har del i forældremyndigheden over barnet, og at barnet er ugift, under 18 år og bosat her i riget. For et adoptivbarn er det tillige en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret.

Der stilles i praksis endvidere krav om, at den anden forældremyndighedsindehaver, hvis barnet er undergivet fælles forældremyndighed, meddeler samtykke til, at barnet erhverver dansk indfødsret. Denne praksis har baggrund i det grundlæggende princip efter forældreansvarslovens § 3, hvorefter væsentlige beslutninger om barnets forhold kræver enighed mellem forældrene.

Forslaget indebærer, at kravet om samtykke fra den anden forældremyndighedsindehaver for et barns erhvervelse af dansk indfødsret som biperson indsættes i indfødsretsloven.

Der stilles i sager om naturalisation desuden krav om, at en biperson ikke må have begået de former for kriminalitet, som udløser karenstid, eller som helt udelukker en ansøger om dansk indfødsret fra at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Kravet om vandel for bipersoner i naturalisationssager praktiseres på baggrund af en tilkendegivelse fra Folketingets Indfødsretsudvalg afgivet i 1997 i forbindelse med behandlingen af en række konkrete naturalisationssager.

I praksis vil et barn, der ikke opfylder vandelskravet, blive undtaget en forælders naturalisation ved, at det angives direkte i lovforslag om indfødsrets meddelelse, at barnet ikke skal være omfattet.

Forslaget indebære, at der i indfødsretslovens § 6 indsættes et stk. 3, hvoraf det følger, at et barn, der undtages en forælders naturalisation i lovforslag om indfødsrets meddelelse, ikke erhverver dansk indfødsret. Med bestemmelsen, lovfæstes det, at børn, der ved lov undtages en forælders naturalisation, ikke erhverver dansk indfødsret.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.10.16
1. behandling
12.10.16
2. behandling
01.12.16
3. behandling
06.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.10.16
Afstemning start
13.10.16
Afstemning slut
06.12.16

Emneord: indfødsret

Relaterede forslag:

27.10.2016 L 46: Lov om indfødsrets meddelelse

21.04.2016 L 175: Indfødsrets meddelelse

18.03.2016 B 97: ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse

28.01.2016 L 109: Indfødsrets meddelelse

19.11.2015 L 60: Indfødsretsprøven af 2015

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?