L 149: Danmarks Evalueringsinstituts initiativret til at iværksætte evalueringer på folkeskoleområdet (Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut. (Danmarks Evalueringsinstituts initiativret til at iværksætte evalueringer på folkeskoleområdet).)

L 149: Evalueringer på folkeskoleområdet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 149

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 27.02.2014

Vedtaget dato: 22.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 149 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Nye veje for evaluering af danske skolebørn

Under den nuværende lovgivning beslutter lederne af Råd for Børns Læring, hvordan Dansk Evalueringsinstitut skal evaluere folkeskoleeleverne. På alle andre uddannelsesområder bestemmer instituttet selv, hvordan de tilrettelægger evalueringen, og hvor mange, og hvornår, med det krav, at Undervisningsministeren skal godkende det. Forslaget bringer folkeskoleevalueringen på niveau med alle de andre uddannelser i den sag, så det altså bliver instituttets friere opgave. Forslaget ændrer ikke på, at Rådet godt på lave deres egne evalueringer.

Forslaget ventes ikke at have nogen økonomiske konsekvenser, hverken i den offentlige administration eller i det private

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Repræsentantskabet for Danmarks Evalueringsinstitut har udtrykt bekymring for, om konstruktionen med et formandskab, der beslutter, hvilke evalueringer Danmarks Evalueringsinstitut skal gennemføre på grundskoleområdet, giver Danmarks Evalueringsinstitut den fornødne faglige handlefrihed. Det ligger repræsentantskabet stærkt på sinde, at Danmarks Evalueringsinstitut også på grundskoleområdet har mulighed for at iværksætte evalueringer på eget initiativ. Repræsentantskabet opfordrer til, at konstruktionen nøje overvejes i forbindelse med etableringen af Rådet for Børns Læring og et formandskab for dette.

Ordningen, der henvises til, og hvorved evalueringer på folkeskoleområdet gennemføres af Danmarks Evalueringsinstitut efter beslutning fra formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen (pr. 1. januar 2014 Rådet for Børns Læring), blev gennemført i 2006 (lov nr. 1597 af 20. december 2006).

I tråd med repræsentantskabets opfordring foreslås det, at Danmarks Evalueringsinstituts evalueringer på folkeskoleområdet ikke længere skal gennemføres efter beslutning af formandskabet for Rådet for Børns Læring.

I stedet foreslås det, at evalueringer fremover også for folkeskoleområdet sker efter en model, hvor Danmarks Evalueringsinstitut, i lighed med hvad der gælder på de øvrige uddannelsesområder, sender sit samlede forslag for det kommende års evalueringsområder (handlingsplaner) til undervisningsministeren til dennes godkendelse. Hermed normaliseres folkeskoleområdet i relation til Danmarks Evalueringsinstitut, således at Danmarks Evalueringsinstitut også på grundskoleområdet har mulighed for at iværksætte evalueringer på eget initiativ.

Formålet er at sikre Danmarks Evalueringsinstituts muligheder for at gennemføre evalueringer på en fri og uafhængig måde. Samtidig vil det lette muligheden for at gennemføre tværgående evalueringer af uddannelsesområder, der omfatter folkeskolen.

Den adgang, som Rådet for Børns Læring har til at igangsætte evalueringer på eget initiativ, foreslås ikke berørt.

Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. Bevillingen til Danmarks Evalueringsinstitut fra 2015 vil blive søgt fastsat under hensyntagen til den med lovforslaget ændrede ordning og inden for Undervisningsministeriets ramme.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.14
1. behandling
13.03.14
2. behandling
10.04.14
3. behandling
22.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.14
Afstemning start
06.03.14
Afstemning slut
21.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 8. april 2014

Emneord: folkeskolen uddannelse

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

19.11.2015 L 63: Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?