L 154: Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger og igangsætte udvikling af byer uden for vækstområder (Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger og igangsætte udvikling af byer uden for vækstområder).)

L 154: Udvikling af byer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 154

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 154 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder en række tiltag, der har til formål at styrke de byfornyelsesredskaber, som er mest relevante for de mindre byer og provinsbyer uden for vækstområderne, og samtidig foreslås en omprioritering af de statslige midler til byfornyelse til disse områder. Med forslaget får kommunerne således en række yderligere redskaber til at understøtte omdannelsesprocessen i mindre byer.

Med forslaget vil der på den årlige udgiftsramme til områdefornyelse (forbedring af områderne mellem husene) blive afsat 70 mio. kr. fordelt på 4 kategorier af byer og områder, hvor der er en flerhed af væsentlige problemer. Der foreslås desuden afsat 20 mio. kr. årligt på den særlige ramme til bygningsfornyelse (istandsættelse, nedrivning m.v.) i områder, der har fået støtte til en beslutning om områdefornyelse.

For så vidt angår den statslige støtte til bygningsfornyelse (istandsættelse, nedrivning mv.) vil de objektive kriterier, der anvendes ved fordeling af midlerne, blive ændret administrativt, således at midlerne i højere grad målrettes til at igangsætte udvikling uden for vækstområderne. Anvendelse af en bagatelgrænse vil betyde, at kommuner med et begrænset byfornyelsesbehov ikke længere får midler.

Som følge af den nævnte bagatelgrænse for udmelding af rammer til bygningsfornyelse m.v. vil ministeriet til de kommuner, som efter forslaget ikke længere vil få tildelt en ramme til bygningsfornyelse m.v., etablere en særlig pulje vedrørende afhjælpning af kondemnable forhold.

Desuden forslås den forhøjede statslige refusion til istandsættelse eller nedrivning af bygninger i byer med færre end 3.000 indbyggere udvidet til byer med op til 5.000 indbyggere. Samtidig foreslås den statslige refusion forhøjet i en periode på 3 år til 70 pct.

Efter forslaget kan der endvidere ydes støtte til at omdanne tomme offentlige bevaringsværdige bygninger til udlejningsboliger. Instrumentet skal bl.a. kunne bidrage til at udvikle nye løsninger for anvendelse af grunde, som står tomme efter en nedrivning.

Det foreslås desuden, at de særlige forsøgs- og udviklingsmidler til byfornyelse udvides til også at omfatte fysiske afprøvninger.

Det er hensigten at gennemføre en evaluering 3 år efter lovens ikrafttræden.

Lovforslaget finansieres inden for den eksisterende ramme til byfornyelse og giver således hverken anledning til statslige eller kommunale merudgifter.

Lovforslaget skønnes ikke at have EU-retlige aspekter.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
14.04.16
2. behandling
26.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: byfornyelse

Relaterede forslag:

23.10.2014 L 39: Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by m.v.

05.02.2014 L 129: Energisparepakke omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?