L 39: Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by m.v.).)

L 39: Boligsociale rammer på land og i by

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 39

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 23.10.2014

Vedtaget dato: 11.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 39 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder en række tiltag, der har til formål, at byfornyelsen også i fremtiden giver kommunerne de rigtige redskaber til at sikre gode boligsociale forhold både på land og i by. Lovforslaget skal i øvrigt ses i sammenhæng med forlængelsen af Pulje til Landsbyfornyelse, herunder reglerne om tvangsmæssige foranstaltninger, som er en del af Vækstaftalen, idet byfornyelseslovens regler gælder for denne pulje, og også har til formål at sikre attraktive bosætningsvilkår på landet.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

Styrkelse af områdefornyelse. Den årlige udgiftsramme til områdefornyelse forhøjes fra 60 til 80 mio. kr. De små og mindre byer tildeles forlods 20 mio. kr. hver mod tidligere 35 mio. kr. i alt. De større byer tildeles 30 mio. kr. forlods. Nyere boligområder og erhvervs- og havneområder tildeles forlods 5 mio. kr. hver. Herved sikres der midler til alle de prioriterede indsatsområder i modsætning til tidligere.

Ændret prioritering af midler til bygningsfornyelse under områdefornyelsen. Bygningsfornyelsen i områderne fastholdes på 40 mio. kr., men fordeles i modsætning til tidligere med 20 mio. kr. til de små byer og 20 mio. kr. til de mindre byer.

Ny mulighed for støtte til opkøb og nedrivning af tomme erhvervsejendomme i byer med over 3000 og under 10.000 indbyggere. Lovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte opkøb og nedrivning af tomme erhvervsejendomme i byer med over 3000 og under 10.000 indbyggere som led i en beslutning om områdefornyelse.

Ny mulighed for indretning af midlertidige byrum. Der skabes mulighed for at give tilskud til indretning af midlertidige byrum i erhvervs – og havneområder i forbindelse med beslutning om områdefornyelse.

Forbedrede støttemuligheder til ejer- og andelsboligejendomme. For at understøtte kommunernes målrettede indsats mod de dårlige boliger indeholder forslaget en forhøjelse af den statslige refusionssats til ejer- og andelsboliger fra en fjerdedel til halvdelen af de støtteberettigede udgifter. For de fredede og bevaringsværdi ejer- og andelsboliger hæves refusionssatsen fra en tredjedel til tre fjerdedele.

Forbedrede støttemuligheder til istandsættelse af forsamlingshuse og andre bygninger med tilsvarende anvendelse. Lovforslaget giver mulighed for, at støtten til istandsættelse af forsamlingshuse og andre bygninger med tilsvarende anvendelse kan omfatte samtlige de støtteberettigede udgifter, hvor istandsættelsen ellers ikke kan gennemføres.

Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at omfatte ejendomme opført før 1960. Ejendomme opført mellem 1950 og 1960 vil nu blive omfattet af lovens anvendelsesområde.

Ny mulighed for kommunal garanti for byggelån og endelige lån ved ejer- og andelsboliger. Det sikres fremover, at kommunerne på tilsvarende måde som ved udlejningsboliger kan stille garanti for byggelån og endelige lån.

Administrativ lettelse for kommunerne ved indførsel af bagatelgrænse. Kommunerne kan fremover undlade at tinglyse deklaration om tilbagebetaling af modtaget støtte, hvor støtten til bygningsejeren ikke overstiger ca. 50.000 kr.

Administrativ lettelse ved udmelding af den statslige udgiftsramme til kommunerne. Den vejledende udgiftsramme erstattes af en bindende udgiftsramme, som udmeldes endeligt til kommunerne ved årets begyndelse. Samtidig sikres kommunerne længere tid til at disponere midlerne.

Forstærket vejledningsindsats over for kommunerne. Med henblik på at sikre, at kommunerne har tilstrækkelig viden om bl.a. strategisk brug af de styrkede redskaber i lovforslaget iværksætter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en forstærket vejlednings- og informationsindsats omkring indholdet af lovforslaget.

Lovforslaget finansieres inden for den eksisterende ramme til byfornyelse og giver således hverken anledning til statslige eller kommunale merudgifter.

Lovforslaget skønnes ikke at have EU-retlige aspekter.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.10.14
1. behandling
13.11.14
2. behandling
09.12.14
3. behandling
11.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.10.14
Afstemning start
30.10.14
Afstemning slut
10.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 4. december 2014

Emneord: byfornyelse landsbyfornyelse

Relaterede forslag:

31.03.2016 L 154: Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger og igangsætte udvikling af byer uden for vækstområder

05.02.2014 L 129: Energisparepakke omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?