L 167: Regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet (Forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse. (Regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet).)

L 167: Effektivisering af børnebidrag

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 167

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 26.03.2014

Vedtaget dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 167 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Ved lov nr. 647 af 12. juni 2013 om ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v. er der bl.a. foretaget forskellige regelforenklinger på det familieretlige område.

Ifølge den politiske aftale om loven, skal der foretages yderligere regelforenklinger og effektiviseringer for ca. 5 mio. kr. årligt på de områder, hvor Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er hvervgiver for Statsforvaltningen.

Dette lovforslag er en opfølgning på denne aftale. Den tidligere regering (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Enhedslisten og Liberal Alliance er blevet enige om, at der skal gennemføres følgende regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet:

– At der ved afgørelser om børnebidrag fremover kun tages hensyn til barnets tarv og til bidragsbetalerens indkomstforhold, og at bidragsmodtagerens og barnets indkomst således ikke længere har betydning, og således at der ikke længere skal tages hensyn til bidragsbetalerens erhvervsevne. Dette svarer til den praksis, der i dag er i langt størstedelen af sagerne, men som ikke afspejles i lovbestemmelsen.

– At der fremover ikke vil kunne fastsættes lavere bidrag end normalbidraget til børn, der bor eller opholder sig i Danmark. I 2014 udgør normalbidraget 1.270 kr. om måneden.

– At antallet af bidragstrin reduceres ved at afskaffe muligheden for at fastsætte normalbidraget + 25 % og + 50 %. Bidragets størrelse vil fremover kunne fastsættes til normalbidraget, normalbidraget + 100 %, normalbidraget + 200 %, normalbidraget + 300 % (og i sjældne tilfælde + 400 %, som efter praksis er maksimum).

– At afskaffe muligheden for at fravige reglen om, at et løbende børnebidrag og uddannelsesbidrag forfalder månedsvis.

– At ansøgningsfristen ved ansøgning om børnebidrag forkortes fra 6 til 2 måneder, og at praksis om fradrag i børnebidraget for udgifter til barnets forsørgelse ændres sådan, at der fremover ved fastsættelse af et løbende børnebidrag kun kan gives fradrag for uopsættelige faste udgifter til barnets institution (daginstitution og evt. privatskole), som er betalt af bidragsbetaleren.

– At der fremover ikke kan fastsættes forhøjet konfirmations- og beklædningsbidrag, og at bidragets størrelse således altid er tre gange normalbidragets grundbeløb (svarende til 3.372 kr. i 2014).

– At ansøgningsfristen i relation til konfirmations- og beklædningsbidrag skærpes således, at ansøgning om konfirmationsbidrag tidligst kan indgives 3 måneder før og senest 1 dag før konfirmationen. Ansøgning om fastsættelse af beklædningsbidrag kan indgives fra og med dagen, hvor barnet fylder 13 år til og med dagen, hvor barnet fylder 15 år.

– At behandlingen af sager om navngivningsbidrag, herunder ved dåb, forenkles ved at flytte navngivningsbidrag til lovens § 19, således at navngivningsbidrag fremover behandles på samme måde som fødselsbidrag og bidrag til morens underhold i 2 måneder før og en måned efter fødslen (barselsbidrag).

Lovforslaget indeholder alene de forslag, der kræver lovændringer for at kunne gennemføres. De øvrige forslag gennemføres ved ændringer af de administrative forskrifter på børnebidragsområdet. Lovforslaget vil sammen med ændringerne af de administrative forskrifter medføre en besparelse på ca. 5 mio. kr. årligt.

Idet jeg henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.14
1. behandling
11.04.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.14
Afstemning start
02.04.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 15. maj 2014

Emneord: børnebidrag

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?