Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 15: Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Implementering af dele af havnestatskontroldirektivet og ændring af regler om indgreb over for skibe).

L 15: Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Implementering af dele af havnestatskontroldirektivet og ændring af regler om indgreb over for skibe).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 15

Fremsat af: Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 10.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 15 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (Implementering af dele af havnestatskontrol­direktivet og ændring af regler om indgreb over for skibe)

(Lovforslag nr. L 15)

Lovforslaget indeholder ændringer af havmiljøloven, der skal sikre gennemførelsen af EU’s havnestatskontroldirektiv i dansk ret. Lovforslaget giver bl.a. adgang til at tilbageholde skibe, der ikke overholder havmiljøloven og til at udstede forbud mod anløb af danske havne til skibe med udenlandsk flag, der ikke følger påbud udstedt af havnestatskontrolmyndigheden.

Herudover er formålet med lovforslaget at foretage en fremtidssikring af havmiljølovens indgrebsbestemmelser, så disse kan rumme den løbende tilpasning, der sker af havnestatskontroldirektivet. Endelig foretages der med lovforslaget en opdatering af ansvarsfordelingen mellem miljøministeren og forsvarsministeren.

For at sikre videregivelsen af vigtige oplysninger om forurening fra et skib, indarbejdes havnestatskontroldirektivets fortrolighedsbestemmelse i havmiljøloven. Besætningsmedlemmer og andre får herved mulighed for under fortrolighed at videregive vigtige miljøoplysninger til f.eks. tilsynsmyndigheden ved en havnestatskontrol.

Ved en havnestatskontrol kontrolleres bl.a., at skibet overholder gældende miljøkrav, som følger af havnestatskontroldirektivet, og som i Danmark er gennemført i havmiljøloven og regler udstedt i medfør af loven. Det er formålet med lovforslaget at fremtidssikre lovens indgrebsbestemmelser, så de kan rumme tilpasninger af direktivet. Lovforslaget indeholder derfor en adgang til at udstede anløbsforbud til danske havne overfor skibe, som ikke overholder kravene for udledninger til luften. Direktivet forventes i den nærmeste fremtid udvidet til også at indeholde regler om anvendelsen af antibegroningsmidler og udledning af ballastvand.

Endelig foreslås en mere hensigtsmæssig fordeling af kompetencerne i forhold til havmiljølovens indgrebsbestemmelser. Med forslaget overføres bemyndigelsen til at udstede anløbsforbud begrundet i overtrædelser af havmiljøloven eller regler udstedt i medfør af loven således fra forsvarsministeren til miljøministeren. Dette ligger i naturlig forlængelse af den overordnede ressortfordeling på miljøområdet mellem de to ministre.

Det er målet, at lovændringen skal træde i kraft 1. januar 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.11.11
1. behandling
18.11.11
2. behandling
13.12.11
3. behandling
15.12.11

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.11.11
Afstemning start
14.11.11
Afstemning slut
14.12.11

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?