Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 15: Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering. (Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.).)

L 15: Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 15

Fremsat af: Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 03.10.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 15 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er navnlig at gennemføre visse af de lovændringer, som er nødvendige med henblik på at udmønte en række effektiviserings- og prioriteringsinitiativer på Justitsministeriets område som led i udmøntning af initiativet Effektiv administration, jf. finanslovsaftalen for 2012.

Det foreslås at ændre persondataloven, så visse overførsler af oplysninger til tredjelande ikke kræver tilladelse fra Datatilsynet. Det foreslås således at indsætte en ny bestemmelse i persondataloven, hvorefter oplysninger kan overføres til tredjelande, der ikke generelt sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvis overførslen sker på grundlag af kontrakter, der er i overensstemmelse med Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Endvidere foreslås det, at Ministerialtidende afskaffes.

Der foreslås indført en bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods. Således foreslås det, at politiet vil være undtaget fra hittegodslovens krav om opbevaring, bekendtgørelse af fundet, udfindelse af ejer, betaling af findeløn, bortsalg på auktion m.v., hvis det indleverede hittegods har en anslået værdi på under 500 kr.

Desuden foreslås der en ændring af deponeringsloven, som vil betyde, at den eksisterende ordning, hvorefter pengeinstitutter – på nær Nationalbanken – skal godkendes af justitsministeren, før de kan fungere som gyldige forvaringssteder i henhold til deponeringsloven, ophæves. Med den foreslåede ændring vil alle pengeinstitutter i kraft af deres tilladelse efter lov om finansiel virksomhed til at drive pengeinstitutvirksomhed kunne fungere som deponeringssted i henhold til deponeringsloven.

Herudover foreslås det – udover initiativerne vedrørende Effektiv administration – at forhøje betalingen efter persondatalovens § 63, stk. 2, for private dataansvarliges og databehandleres anmeldelser til og ansøgninger om tilladelser fra Datatilsynet fra 1.000 kr. til 2.000 kr.

Lovforslaget indebærer en besparelse for staten på ca. 5,0 mio. kr., da der med lovforslaget sker bortfald af opgaver og forenkling af opgavevaretagelsen for en række institutioner på Justitsministeriets område, herunder Civilstyrelsen, Datatilsynet, Justitsministeriets departement og politiet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.10.12
1. behandling
23.10.12
2. behandling
04.12.12
3. behandling
11.12.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.10.12
Afstemning start
27.11.12
Afstemning slut
10.12.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?