L 187: Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.).)

L 187: Befordringsrabat til studerende

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 187

Fremsat af: Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)

Fremsat dato: 30.04.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget (FIV)

L 187 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med Ungdomskortordningen har 16-19-årige unge, elever på ungdomsuddannelser og studerende ved videregående uddannelser mulighed for nem og billig adgang til den kollektive trafik. Ordningen er et supplement til rabatordningerne efter lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, og knytter sig, for så vidt angår de uddannelsessøgendes ret til Ungdomskort, til den personkreds, der er omfattet af de to love. Efter lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser er det en betingelse for at få rabat, at den studerende har søgt om og har ret til SU.

Med aftale af 26. februar 2014 er regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) blevet enige med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (trafikforligskredsen) om at udvide Ungdomskortordningen, sådan at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til et Ungdomskort, uanset om de konkret har ret til SU.

Samtidig bringes befordringsrabatordningen for studerende ved videregående uddannelser i overensstemmelse med EU-retten, idet retten til befordringsrabat foreslås knyttet til det faktuelle forhold, at den studerende er indskrevet på og gennemgår en SU-berettigende videregående uddannelse, frem for at den studerende har søgt om og har ret til SU. Der henvises til EU-Domstolens dom af 4. oktober 2012 i sag C-75/11, Kommissionen mod Østrig.

Det foreslås på den baggrund, at alle studerende, der er indskrevet på og gennemgår en videregående uddannelse, der berettiger til SU, omfattes af befordringsrabat- og -godtgørelsesordningen, der er hjemlet i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. Herved omfattes samme gruppe studerende også af Ungdomskortordningen.

Såvel Ungdomskortordningen som befordringsrabat- og -godtgørelsesordningen efter lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser vil efter lovforslaget omfatte danske statsborgere, der konkret ikke har ret til SU, f.eks. fordi de er løbet tør for klip, EU- og EØS-statsborgere samt tredjelandes statsborgere, der er indskrevet på og gennemgår en SU-berettigende uddannelse.

For at undgå at give befordringsgodtgørelse efter en kilometersats til personer, der ikke har et reelt behov for befordring i forbindelse med deres uddannelse, foreslås det endvidere at fjerne muligheden for at modtage befordringsgodtgørelse i perioder, hvor den uddannelsessøgende gennemgår uddannelse, der hovedsageligt er tilrettelagt som fjernundervisning.

Den politiske aftale om udvidelse af personkredsen, der har ret til Ungdomskort, blev indgået den 26. februar 2014, hvorefter lovforslaget har været i 3 ugers ekstern høring. Det har derfor ikke været muligt at fremsætte lovforslaget inden den 1. april. Af hensyn til de økonomiske forudsætninger for forligsaftalen og til, at lovforslaget også bringer lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser i overensstemmelse med EU-retten, ønskes lovforslaget vedtaget inden Folketinget går på sommerferie.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.04.14
1. behandling
13.05.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.04.14
Afstemning start
07.05.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. juni 2014

Emneord: befordringsrabat befordringsfradrag uddannelsesstøtte

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 127: Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse

25.02.2016 L 126: Målretning af befordringsrabatordningen

27.03.2015 B 116: Højere støtte til erhvervsrettet efter- og videreuddannelse

25.02.2015 L 149: Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.

30.10.2014 L 41: Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?