L 137: Fastlæggelse af mindreårige psykiatriske patienters retsstilling, indførelse af ny formålsbestemmelse, skærpede kriterier for tvangsfiksering, og ændring af kriterierne i § 19 a for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. (Fastlæggelse af mindreårige psykiatriske patienters retsstilling, indførelse af ny formålsbestemmelse, skærpede kriterier for tvangsfiksering, og ændring af kriterierne i § 19 a for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation m.v.))

L 137: Tvang i psykiatrien

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 137

Fremsat af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)

Fremsat dato: 06.02.2015

Vedtaget dato: 29.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 137 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen nedsatte i 2012 et udvalg, der skulle komme med forslag til, hvordan indsatsen for personer med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.

I oktober 2013 præsenterede Regeringen rapporten fra udvalget. Rapporten konkluderer, at der er behov for en ny ramme og retning for psykiatrien - ligestilling, selvbestemmelse og inddragelse.

I rapporten og af regeringens plan for psykiatri fra maj 2014: »Ligeværd – et nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan« fremgår det blandt andet, at lov om anvendelse af tvang i psykiatrien ændres, så den i højere grad understøtter en ligeværdig inddragelse af borgeren. Et andet vigtigt element i planen er, at andelen af personer, der udsættes for tvang i psykiatrien, skal reduceres frem mod 2020 gennem partnerskab med regionerne.

Ved anvendelse af tvang over for mennesker, der har en psykisk lidelse, er der flere hensyn, der skal afvejes. Det kan derfor være en svær balancegang. På den ene side skal den enkeltes selvbestemmelsesret respekteres, og på den anden side er det også et grundlæggende princip i vores samfund, at der bliver draget omsorg for de mennesker, der ikke er i stand til at varetage deres egne interesser.

Formålet med lovforslaget er at øge fokus på ligeværd, patientindflydelse, dialog og samarbejde i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling og dermed sikre, at anvendelse af tvang alene sker, når alle andre muligheder er udtømt.

Regeringens målsætning har medført en gennemgang af den gældende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien med henblik på en modernisering af loven.

Gennemgangen har resulteret i en række ændringer, som kan kategoriseres under følgende overskrifter:

? Mindreårige psykiatriske patienters retsstilling fremgår tydeligt af psykiatriloven

? En formålsbestemmelse med fokus på selvbestemmelse, ligeværd og respekt for den enkelte

? Fokus på forhåndstilkendegivelser fra patienten ved indlæggelsessamtalen eller snarest muligt herefter

? Fokus på patientinddragelse ved anvendelse af tvang og alternativer til den foreslåede behandling

? Skærpelse af kriterier for og tilsyn med tvangsfiksering

? Permanent hjemmel til oppegående tvangsfiksering Sikringsafdelingen

? Åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation uden at der foreligger en begrundet mistanke i forhold til en konkret patient

? Forsøgsordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning udvides med yderligere 4 år.

Idet jeg i øvrigt tillader mig at henvise til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.15
1. behandling
26.02.15
2. behandling
21.04.15
3. behandling
28.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.15
Afstemning start
13.02.15
Afstemning slut
28.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 14. april 2015

Emneord: psykiatri tvang

Relaterede forslag:

29.01.2014 L 120: Anvendelse af den grønlandske psykiatrilov over for retspsykiatriske patienter og videoafhøring af børn m.v.

28.11.2013 L 87: Ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter i forhold til ret til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?