L 116: Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for afvikling af anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for forsyningsmæssige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for afvikling af anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for forsyningsmæssige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v.).)

L 116: Anvendelse af Danmarks undergrund

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 116

Fremsat af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)

Fremsat dato: 28.01.2015

Vedtaget dato: 08.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 116 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder en række ændringer af lov om anvendelse af Danmarks undergrund med henblik på at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, det såkaldte offshoresikkerhedsdirektiv. Direktivet har som formål at forebygge større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og begrænse konsekvenserne for personer og havmiljø, hvis der alligevel sker en ulykke.

De relevante bestemmelser i direktivet, som gennemføres ved ændring af undergrundsloven, omhandler krav til rettighedshavere om fornøden teknisk og finansiel kapacitet, udpegning og godkendelse af operatører, procedure for behandling af erstatningskrav, offentlig deltagelse i forbindelse med planlagte offshore olie- og gasefterforskningsboringers virkninger på miljøet og sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med boringer.

Det forslås at udstrække visse af direktivets krav til også at gælde for andre aktiviteter efter undergrundsloven end olie- og gasaktiviteter på havområdet. Der vil således være tale om en overopfyldelse af enkelte af direktivets bestemmelser. Overopfyldelsen består i, at direktivets krav til olieselskaber med aktiviteter på havområdet i medfør af undergrundsloven udvides til også at omfatte selskaber med aktiviteter på land. Overopfyldelse vedrører krav til rettighedshaveres sagkundskab og finansielle kapacitet, krav om udarbejdelse af afviklingsplaner for udtjente anlæg samt etablering af procedurer for sikring af omgående og passende behandling af erstatningskrav.

Lovforslaget indeholder derudover nogle justeringer af den gældende lovgivning ud fra de hidtidige erfaringer med lovens bestemmelser vedrørende mulighed for at forlænge geotermitilladelser, tilsynets mulighed for at overvære møder, subsidiært ansvar for omkostninger til afvikling af etablerede anlæg m.v., afviklingsplaner, præcisering af rammer ved opdeling af tilladelser og præcisering af rammer vedrørende forsikring. Endelig indføres en hjemmel om digital kommunikation samt en bestemmelse om beredskabsplanlægning til sikring af energiforsyning.

Lovforslaget vurderes at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget indebærer, at der skal stilles sikkerhed for midler til gennemførelse af en afvikling af anlæg m.v. Denne sikkerhedsstillelse medfører omkostninger, men giver samtidig sikkerhed for at de øvrige deltagere i en tilladelse ikke skal afholde udgifter for andre deltagere i en tilladelse, da der hæftes solidarisk. Rettighedshavere vil desuden fremover løbende skulle kunne dokumentere fornøden teknisk og finansiel kapacitet. Derudover bliver tidspunktet for udarbejdelse af afviklingsplaner for anlæg fremrykket i forhold til den frist, som i dag er fastsat i tilladelserne.

Lovforslaget vurderes desuden at medvirke til at reducere sandsynligheden for uheld og de miljømæssige konsekvenser af sådanne.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.15
1. behandling
05.02.15
2. behandling
24.03.15
3. behandling
07.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.15
Afstemning start
04.02.15
Afstemning slut
06.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 19. marts 2015

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 19. marts 2015

Emneord: offshoresikkerhed geotermitilladelser

Relaterede forslag:

30.10.2014 L 49: Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...



Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?