L 109: Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler (Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler).)

L 109: Sociale klausuler om uddannelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 109

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 14.01.2015

Vedtaget dato: 26.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 109 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udmønter den del af aftalen af 28. november 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor, der vedrører praktik- og elevpladser. Parterne anerkender boligorganisationernes store indsats for at skaffe uddannelses- og praktikpladser og opfordrer til, at der indgås flere lokale partnerskabsaftaler mellem boligorganisationer og entreprenører om etablering af yderligere uddannelses- og praktikpladser.

I forlængelse heraf er der mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten enighed om at sigte mod, at mindst 12 pct. af de beskæftigede ved nybyggeri og renovering, som støttes af Landsbyggefonden, skal være elever i praktik, samt at følge udviklingen i etableringen af praktik- og elevpladser som led i partnerskabsaftalerne.

Endelig er der enighed mellem sidstnævnte parter om at etablere en hjemmel til - som supplement til de nævnte frivillige lokale partnerskabsaftaler - at almene boligorganisationer kan stille krav om uddannelses- og praktikaftaler i de enkelte udbud.

Med lovforslaget foreslås der således etableret hjemmel for de almene boligorganisationer m.fl. til at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud.

Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

Lovforslaget vurderes hverken at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet eller administrative konsekvenser for borgerne.

Lovforslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

Anvendelsen af sociale klausuler i forbindelse med konkrete udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser er ikke i strid med EUF-traktaten som fortolket af EU-Domstolen, forudsat at den enkelte sociale klausul er udformet under hensyntagen til EU-rettens grundlæggende forbud mod al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, jf. EUF-traktaten artikel 18, at klausulen er saglig og proportional i forhold til det konkrete udbud, og at klausulen er offentliggjort i udbudsmaterialet.

Det foreslås, at lovændringerne træder i kraft den 1. marts 2015.

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.01.15
1. behandling
22.01.15
2. behandling
24.02.15
3. behandling
26.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.01.15
Afstemning start
21.01.15
Afstemning slut
25.02.15

Emneord: sociale klausuler uddannelse almene boliger

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

27.03.2015 B 121: At sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?