L 128: Ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger m.v.).)

L 128: Ommærkning af ældreboliger

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 128

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 05.02.2014

Vedtaget dato: 18.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 128 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Mulighed for flere ungdomsboliger

Forslaget går ud på at udvide den ret, boligforeninger og kommunalbestyrelser sammen i forvejen har til at ommærke en ældre- eller familiebolig til en ungdomsbolig, hvis arealet af bruttoetagen* ikke overstiger 50 kvadratmeter. Forslaget vil udvide den ret op til 65 kvadratmeter, og tilskynder desuden, at de nye boliger især gives til uddannelsessøgende unge eller studerende. Hvis boligen bruges af studerende, giver forslaget boligministeren ret til at yde et bidrag til kommunerne, så byggeriet kan have en lavere husleje og stadig være rentabelt.

Det vurderes, at der kan ommærkes ca. 300-400 boliger de næste ti år under det system, og at det vil koste omtrent

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det indgik i regeringens aftale af 26. november 2013 med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014, at der skal skabes bedre muligheder for at ommærke almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger til unge uddannelsessøgende.

Lovforslag udmønter dette element i aftalen. Med lovforslaget åbnes mulighed for, at kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation i en periode frem til 2017 kan aftale, at almene ældre- og familieboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m2 kan ommærkes til almene ungdomsboliger. Ommærkningen af de pågældende boliger er tidsbegrænset. Senest 10 år efter aftalens indgåelse skal boligerne således ved ledighed tilbagemærkes som henholdsvis ældre- og familieboliger.

Det foreslås samtidig, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter får mulighed for i 3 år at bevilge et særligt bidrag (ommærkningsbidrag) til nedsættelse af lejen i ommærkede boliger med høj husleje. Bidraget ydes for en periode af højst 10 år.

Staten afholder udgifter inden for en pulje på i alt 30 mio. kr. i årene 2014-2016 til det nævnte ommærkningsbidrag. Lovforslaget har ikke herudover økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Op til 3 pct. af bevillingen kan anvendes til administration af ordningen. Herudover vurderes lovforslaget ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige.

Lovforslaget vurderes hverken at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet eller administrative konsekvenser for borgerne.

Lovforslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser og indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Det foreslås, at lovændringerne træder i kraft den 1. april 2014.

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.02.14
1. behandling
20.02.14
2. behandling
13.03.14
3. behandling
18.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.02.14
Afstemning start
12.02.14
Afstemning slut
17.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 11. marts 2014

Emneord: ældreboliger ungdomsboliger boligpolitik

Relaterede forslag:

19.02.2014 L 135: Statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri m.v. og forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne m.v.

05.02.2014 L 130: Ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse i forhold til kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?