L 153: Inklusionsboliger (Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Inklusionsboliger).)

L 153: Inklusionsboliger

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 153

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 153 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udmønter satspuljeaftalen for 2016, hvorefter der afsættes i alt 30 mio. kr. i årene 2017-2019 til etablering af inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare.

Boligerne skal etableres i almene familieboliger efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen. Det vil være kommunalbestyrelsen, der har anvisningsretten til boligerne. I forlængelse heraf garanterer kommunen for lejetab ved uudlejede boliger og for boligorganisationens udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Der vil til boligerne være knyttet sociale støttefunktioner, der ydes af en social vicevært. Der vil være tale om tidsbegrænsede tilbud, idet formålet med boligerne er, at psykisk og socialt sårbare personer i løbet af en periode, der som udgangspunkt kan være på højst 2 år, understøttes i at opnå en selvstændig tilværelse i egen bolig uden sociale støttefunktioner tilknyttet og herunder i at opnå en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse.

Boligerne etableres med statsstøtte i form af:

1) Engangstilskud til en evt. nødvendig begrænset ombygning

2) Løbende tilskud til nedsættelse af huslejen i boligen

3) Løbende tilskud til sociale støttefunktioner

4) Refusion af kommunens tab på garantier for fraflytningsudgifter

Tilskud ydes for en 15-årig periode efter en konkret vurdering af de indkomne ansøgninger.

Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser for det offentlige ud over de beløb, der er afsat hertil i satspuljeaftalen.

Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

Om forslagets forhold til EU-retten henvises til lovforslagets bemærkninger.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2016.

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
14.04.16
2. behandling
26.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: inklusionsboliger

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?