L 161: Kollektive bofællesskaber og flygtninge (Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Kollektive bofællesskaber).)

L 161: Kollektive bofællesskaber og flygtninge

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 161

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 11.03.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 161 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget følger op på den forståelse, som regeringen indgik med KL den 8. januar 2015 om integrationsområdet. Det indgik heri, at der skulle iværksættes konkrete tiltag, som kan imødegå kommunernes udfordringer med at finde boliger til nyankomne flygtninge. Kommunerne forventes at skulle modtage ca. 12.000 flygtninge i 2015, og det er kommunerne, som har ansvaret for at skaffe permanente boliger til flygtningene. Kommunerne forventes at løse opgaven primært ved at bruge den kommunale anvisningsret til almene familieboliger – enten til selvstændige boliger eller til værelser i kollektive bofællesskaber.

Lovforslaget omhandler kollektive bofællesskaber i almene familieboliger. Efter de gældende regler skal et sådant bofællesskab bestå af mindst 5 værelser. Derudover skal der være et ekstra værelse, som beboerne kan bruge som fællesrum. Lovforslaget lægger op til, at der fremover kun skal være mindst 3 værelser i et bofællesskab – plus det ekstra værelse. Hvis boligen imidlertid er indrettet med et køkken, som er stort nok til, at beboerne kan spise sammen der m.v., foreslås det at give kommunen mulighed for at dispensere fra kravet om det ekstra værelse. Det forhold, at bofællesskabsboliger fremover kan være mindre, vurderes at gøre det lettere for kommunerne at finde det tilstrækkelige antal boliger til flygtningene. Med meget betydelig usikkerhed skønnes der på årsbasis at blive etableret 500 værelser i kollektive bofællesskaber efter den foreslåede ordning. Heraf forudsættes 400 værelser udlejet til flygtninge.

Det foreslås endvidere, at de gældende særlige regler om individuel boligstøtte til beboere i kollektive bofællesskaber ændres som følge af ændringerne i almenboligloven. Det foreslås således, at boligsikringen for enlige i sådanne bofællesskaber i højere grad bliver sidestillet med boligsikringen for enlige, der bor i selvstændige boliger.

Lovforslaget vurderes at medføre en merudgift for staten på op til 1 mio. kr. om året til refusion af kommunernes udgifter som følge af garanti for lejerens forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for andre.

Lovforslaget har hverken administrative eller miljømæssige konsekvenser.

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. maj 2015.

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.03.15
1. behandling
19.03.15
2. behandling
16.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.03.15
Afstemning start
18.03.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 14. april 2015

Emneord: flygtninge

Relaterede forslag:

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

25.10.2016 B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge

06.10.2016 B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

04.04.2016 B 136: At sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?