L 110: Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.).)

L 110: Nedsættelse af grundkapital

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 110

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 28.01.2016

Vedtaget dato: 29.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 110 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget udmønter regeringens og KLs aftale (kommunernes økonomi for 2016) om, at nedsættelsen af den kommunale grundkapital fra 14 pct. til 10 pct. skal forlænges med 2 år.

Videre foreslås, at kravet til den energistandard, der skal opnås i forbindelse med to-taløkonomiske merinvesteringer i alment nybyggeri, forhøjes, således at byggeriet opfylder kravene for den frivillige energiklasse bygningsklasse 2020. Det vil blive sikret, at der fortsat ikke ydes støtte til merinvesteringer.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren udpeger de 8 medlemmer af bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling. Med oprettelsen af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er integrations- og boligområdet lagt sammen. Det betyder, at ministeren skal udpege to medlemmer, som repræsenterer eget ministerium, til bestyrelsen. Det foreslås derfor, at ét af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets medlemmer i stedet udpeges efter indstilling fra Beskæftigelsesministeriet.

Endelig indeholder lovforslaget forskellige mindre ændringer og præciseringer.

Forslaget om at forlænge nedsættelse af grundkapitalen til 10 pct. medfører offentlige mindreudgifter på 589 og 281 mio. kr. i hhv. 2016 og 2019 samt offentlige merudgifter på. 715 og 1.275 mio. kr. i hhv. 2017 og 2018. Heri er indregnet Landsbyggefondens refusion af statslig ydelsesstøtte. Denne profil afspejler, at der samlet set gives flere tilsagn end tidligere forudsat, når det i to år bliver billigere for kommunerne, samtidig med at der sker en ændring af den tidsmæssige placering af tilsagnene som følge af en fremrykningseffekt i det sidste år med nedsat grundkapital (nu 2018). Herudover medfører lovforslaget ikke andre økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

Forslag om forlænget nedsættelse af grundkapital medfører en svagt forøget aktivitet i byggesektoren mv. på kort sigt. Herudover medfører lovforslaget ikke andre nævneværdi-ge økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

De skærpede energikrav i forbindelse med totaløkonomiske merinvesteringer forven-tes at resultere i en begrænset CO2-reduktion.

Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne eller EU-retslige aspekter.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. april 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.16
1. behandling
02.02.16
2. behandling
15.03.16
3. behandling
17.03.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.16
Afstemning start
04.02.16
Afstemning slut
17.03.16

Emneord: grundkapital kapitalindskud

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?