L 135: Statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri m.v. og forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri. (Statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri m.v. og forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne m.v.).)

L 135: Statsgaranti ved finansiering af byggeri

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 135

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 19.02.2014

Vedtaget dato: 10.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 135 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Nye låneordninger for byggeri og stadig særregler for 4. maj kollegierne

Forslaget ændrer på den eksisterende ordning, hvor man, når man udfører byggeri, der er støttet af staten, får sit lån udbetalt på en bestemt skæringsdato, bestemt til dagen, hvor byggeriet er færdigt og kan tages i brug. Inden man når dertil, har der været en række forskellige trin, der afhænger af den type lån, man har taget, og som staten har hjulpet med at betale på. De trin kan eks. være at underskrive pantebreve, få garantier fra kommunen, man bygger i, eller at få tinglyst pantebrevene. Sidstnævnte er et krav for, at lånet kan udbetales, og optræder uanset lånetypen. Som reglerne er nu, går hele processen om, hvis staten beslutter, der skal bruges en

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter hvilket type lån, der skal anvendes ved finansiering af nyt støttet byggeri, således at der sker en smidig tilpasning til udviklingen på kapitalmarkedet. For at sikre dette skal en ny lånetype hurtigt kunne anvendes. Efter de gældende regler kan omstilling til en ny lånetype imidlertid i praksis først ske med en relativ lang frist, da nye lånedokumenter skal udfærdiges, underskrives og tinglyses, inden lånet kan udbetales. For at undgå en lang frist, foreslås det, at staten garanterer for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer det nye lån. Hermed kan en ny lånetype umiddelbart anvendes og finansieringen af det almene byggeri vil hurtigere kunne tilpasses skiftende markedsforhold.

Lovforslaget indeholder herudover en forlængelse af den særordning, der gælder for 4-maj kollegierne. Særordningen består i en fritagelse af de almindelige krav, som gælder for bestyrelsens sammensætning og udlejning. Ordningen er begrundet med de særlige forhold ved de pågældende kollegiers oprettelse og Frihedsfondens finansiering af disse. Den nuværende ordning udløber med udgangen af 2015.

Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige.

Lovforslaget vurderes hverken at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet eller administrative konsekvenser for borgerne.

Lovforslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

Lovforslaget indeholder bestemmelser, der er omfattet af Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Det er vurderet, at de nævnte bestemmelser i lovforslaget er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter herudover.

Det foreslås, at lovændringerne træder i kraft den 1. maj 2014.

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.02.14
1. behandling
27.02.14
2. behandling
08.04.14
3. behandling
10.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.02.14
Afstemning start
26.02.14
Afstemning slut
09.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 1. april 2014

Emneord: boligpolitik

Relaterede forslag:

05.02.2014 L 130: Ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse i forhold til kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund m.v.

05.02.2014 L 128: Ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?