L 107: Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.).)

L 107: Landsbyggefondens midler

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 107

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 14.01.2015

Vedtaget dato: 26.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 107 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har den 28. november 2014 indgået aftale om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor.

Lovforslaget udmønter aftalen og indebærer

• at renoveringsrammen i 2015 og 2016 fordobles, så den udgør 4.200 mio. kr. årligt. Herudover afsættes 2.555 mio. kr. i 2017, 2.500 mio. kr. i 2018 og 2.300 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

• at den boligsociale ramme fortsættes med 465 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018, hvoraf op til halvdelen kan anvendes til huslejenedsættelser. Hertil kommer, at indsatser, der øger trygheden og bryder den sociale arv skal prioriteres

• at infrastrukturrammen videreføres med 160 mio. kr. årligt fra 2017-2020.

• at nedrivningsrammen fastsættes til 600 mio. kr. samlet i perioden 2015-2018 samt

• at Landsbyggefondens medfinansiering af det almene nybyggeri i 2015-2018 fortsat udgør 25 pct. af den statslige ydelsesstøtte.

Med henblik på at understøtte en langsigtet planlægning i den almene boligsektor indgås aftalen for en 4-årig periode med udløb i 2018. Som udgangspunkt lægges der 4 år til de gældende ordninger, men aftalen skal evalueres og revurderes efter 2 år.

Forslaget vedrørende Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtten medfører mindreudgifter for staten, der opgjort som nutidsværdi skønnes at udgøre 284,4 mio. kr. i 2015, 275,4 mio. kr. i 2016, 275,4 mio. kr. i 2017 og 275,4 mio. kr. i 2018.

Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet, men vil have afledede effekter for erhvervene, herunder en væsentlig aktivitetsstigning.

Forslaget om en forøgelse af renoveringsrammerne på sammenlagt godt 14 mia. kr. vurderes på lidt længere sigt at indebære en mærkbar reduktion af CO2-udledningen.

Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. Forslaget vurderes at være i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og indeholder ikke EU-retlige aspekter herudover.

Forslaget foreslås at træde i kraft i den 1. marts 2015.

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.01.15
1. behandling
22.01.15
2. behandling
24.02.15
3. behandling
26.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.01.15
Afstemning start
21.01.15
Afstemning slut
25.02.15

Emneord: landsbyggefonden almene boliger husleje

Relaterede forslag:

14.01.2015 L 109: Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

14.01.2015 L 108: Støtte til nedrivning af hele afdelinger

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?