L 4: Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven. (Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.).)

L 4: Jobreform fase I

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 4

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 05.10.2016

Vedtaget dato: 25.11.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 4 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. november 2015 ”Aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I”.

Aftalen indeholder en række initiativer, som skal være med til at sikre, at det kan betale sig for modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp at tage et arbejde og stå til rådighed: Et kontanthjælpsloft, en 225-timersregel og ændrede regler for ferie for kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen blev vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 med vedtagelsen af lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.).

Dette lovforslag indeholder forslag til præciseringer af en række bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik, som blev indført med ovenstående lovforslag, og skal derfor ses i sammenhæng med den vedtagne ændringslov. Derudover indeholder lovforslaget en række øvrige forslag til konsekvensrettelser i lov om aktiv socialpolitik.

Endeligt indeholder lovforslaget et forslag om at genindføre en hjemmel i barselsloven, så det igen kan få konsekvens for arbejdsgivers refusionsret, hvis arbejdsgiver anmelder graviditetsbetinget sygefravær for sent. Reglen blev utilsigtet ophævet i 2012, da administrationen af barselsreglerne blev overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

Ændringen af barselsloven vil rette op på den utilsigtede ophævelse af reglen, og skønnes at medføre mindreudgifter til barselsdagpenge på ca. 65,0 mio. kr. årligt i forhold til gældende retstilstand.

Der skønnes ikke at være økonomiske konsekvenser af betydning forbundet med de øvrige elementer i lovforslaget.

Forslagene om præcisering af Jobreform fase I skal træde i kraft den 1. december 2016 og have virkning fra den 1. oktober 2016, hvor kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen træder i kraft, dvs. med tilbagevirkende kraft.

Dog skal lovforslaget om præcisering af Jobreform fase I først have virkning fra den 1. december 2016 for kontanthjælpsmodtagere under 18 år, der fra dette tidspunkt vil få beregnet en andel af husstandens boligstøtte med under deres kontanthjælpsloft. Denne persongruppe bliver derved stillet økonomisk ringere set i forhold til de vedtagne regler, der har virkning fra den 1.oktober 2016. Det er baggrunden for, at denne del af lovforslaget ikke skal have tilbagevirkende kraft. Virkningsbestemmelsen varetager således hensynet til borgernes retssikkerhed.

Ændringen i barselsloven træder i kraft den 1. januar 2017 og finder anvendelse for arbejdsgivers anmeldelse af en lønmodtagers graviditetsbetingede sygefravær, der påbegyndes den 1. januar 2017 eller senere.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkninger hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.10.16
1. behandling
11.10.16
2. behandling
22.11.16
3. behandling
24.11.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.10.16
Afstemning start
12.10.16
Afstemning slut
24.11.16

Emneord: kontanthjælp jobreform

Relaterede forslag:

14.12.2016 B 32: Afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen m.v

03.02.2016 L 113: Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

07.05.2014 L 193: Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?