L 113: Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.).)

L 113: Kontanthjælpsloft mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 113

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 03.02.2016

Vedtaget dato: 29.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 113 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udmønter aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde – Jobreform fase I, indgået den 18. november 2015 mellem regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Formålet med at indføre et nyt kontanthjælpsloft og en 225 timers regel for modtagere af kontanthjælp m.v. (integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp) er, at det skal kunne betale sig at arbejde. Samtidig nedsættes retten til ferien fra fem til fire ugers ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere for at øge deres rådighed for arbejdsmarkedet.

Det nye kontanthjælpsloft gælder for den enkelte modtager af hjælp. Loftets størrelse afhænger af, hvilken ydelsessats personen modtager, og af om personen er gift/samlevende, enlig eller forsørger.

Loftet omfatter integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp (herunder aktivitets-, barsels-, og bidragstillæg), særlig støtte og boligstøtte. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte.

Incitamentet til at tage alle former for job styrkes, da arbejdsindkomst reducerer loftets virkning ved, at det beløb, hvormed kontanthjælp mv. reduceres som følge af arbejdsindkomsten (skattepligtigt beløb), skaber plads under loftet til mere særlig støtte og boligstøtte (som er skattefri).

Der indføres endvidere et krav om, at en modtager af kontanthjælp m.v. – når personen har modtaget hjælp i sammenlagt et år – skal dokumentere minimum 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp. Kravet gælder både for ægtepar og ugifte og som udgangspunkt alle modtagere af integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp. Ugifte personer, der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse, omfattes dog ikke af 225 timers reglen.

Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for et år på det ordinære arbejdsmarked, undtages.

Så snart en person har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. Alle 225 timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen blev reduceret eller bortfaldt. For ægtepar skal begge ægtefæller have arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, for at ægteparret igen er berettiget til fuld hjælp.

Kontanthjælpsmodtageres ret til ferie ændres, således at personer, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp eller revalideringsydelse i sammenhængende 12 måneder, får ret til fire ugers ferie i stedet for de nuværende fem uger. Ferien skal aftales med jobcentret, og en ferieperiode må maksimalt vare to uger.

Endvidere indeholder lovforslaget følgende elementer, der ikke knytter sig direkte til aftalen:

-Konsekvensændring af reglerne om ret til ferie for ressourceforløbsydelsesmodtagere
-Indførelse af mulighed for at sanktionere for udeblivelser fra jobsamtaler, som en åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager eller en jobparat kontanthjælpsmodtager selv har booket digitalt på Jobnet
-Ændring af forsøgsbestemmelsen vedrørende udsatte kontanthjælpsmodtagere, således at der også for gifte er et incitament til at tage arbejde af kortere varighed.
-Forslag om, at kommunernes udgifter til ansættelse i løntilskud efter integrationsloven, som forudsat ved aftaleindgåelsen om refusionsreformen, omfattes af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

De økonomiske konsekvenser af forslaget før skat, tilbageløb og eksklusive adfærd er i 2016-niveau - 164,3 mio. kr. i 2016 stigende til - 589 mio. kr. i 2019.

Forslaget træder i kraft den 1. april 2016.

Det nye kontanthjælpsloft får virkning seks måneder senere den 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye ydelsesmodtagere.

For 225 timers reglen gælder følgende overgangsordning for perioden 1. april 2016 og frem til 31. marts 2017:

-Kommunen kan tidligst pr. 1. oktober 2016 lade kontanthjælpen nedsætte eller bortfalde som følge af 225 timers reglen.
-I perioden fra 1. oktober 2016 til den 31. marts 2017 nedsættes eller bortfalder hjælpen, hvis ægteparret eller den ugifte person har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år og ikke har haft 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkninger hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.02.16
1. behandling
09.02.16
2. behandling
15.03.16
3. behandling
17.03.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.02.16
Afstemning start
10.02.16
Afstemning slut
17.03.16

Emneord: kontanthjælpsloft kontanthjælp

Relaterede forslag:

14.12.2016 B 32: Afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen m.v

05.10.2016 L 4: Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

07.05.2014 L 193: Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.

4. Maj 2020 13:04

d.4.5.2020.

Jeg vil gerne vide om den nye 225 timers regl gælder for alle der ikke har noget de 225 timer for i år 2020 på grund af coronavirus eller. For jeg ved at det ikke er alle der har noget det

antal i år man starter altid på et nyt år så det skulle jo gerne gælde for alle det har de jo ikke fortalt noget om det er meget vigtigt at vide.

Hilsen.
Ole otto schmidt.
Mail adresse. ole .(JavaScript skal være slået til for at se email)

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?