L 111: Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.).)

L 111: Integrationsydelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 111

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 28.01.2016

Vedtaget dato: 29.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 111 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen ønsker med lovforslaget at udvide målgruppen for integrationsydelsen til at omfatte alle personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Formålet med udvidelsen er at styrke målgruppens incitament til at komme i arbejde og blive selvforsørgende og blive integreret i det danske samfund.

Folketinget indførte ved lov nr. 1000 af 30. august 2015 et opholdskrav for ret til uddannelseshjælp og kontanthjælp og en ny lavere integrationsydelse for personer, der ikke opfylder dette opholdskrav. Loven omfatter ikke personer, som allerede havde opnået lovligt ophold og bopælsadresse inden den 1. september 2015. Med dette lovforslag udvides målgruppen, således at både personer, der allerede i dag modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og personer, der ansøger herom, fremover vil modtage integrationsydelse, hvis ikke de opfylder kravet om som minimum at have opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år. Målgruppen omfatter både udlændinge og danske statsborgere.

Forslaget skal bl.a. ses på baggrund af, at ikke-vestlige indvandrere, som udgør størstedelen af målgruppen for nærværende forslag, har en væsentlig lavere beskæftigelsesfrekvens end personer med dansk oprindelse og er overrepræsenterede blandt modtagere af kontanthjælp og førtidspension. Samtidig udgør den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed adgangen til de fællesskaber, der er knyttet hertil, en væsentlig barriere for integrationsprocessen. Forslaget om at udvide personkredsen for integrationsydelsen skal derfor også i høj grad ses som et instrument til at fremskynde integrationsprocessen.

Endelig er det efter regeringens opfattelse både nødvendigt og rimeligt, at man har været her i riget i en vis periode, før man har ret til at modtage de samme ydelser, som borgere, der har opholdt sig et helt liv her i riget og bidraget til samfundet.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. april 2016 og får virkning for ret til uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse pr. 1. juli 2016. Dermed får kommunerne tid til at behandle sagerne og varsle de berørte, ligesom modtagere af uddannelses- og kontanthjælp får tid til at indrette deres tilværelse efter, at den fremtidige hjælp fra det offentlige vil være lavere end den nuværende.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.16
1. behandling
02.02.16
2. behandling
15.03.16
3. behandling
17.03.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.16
Afstemning start
04.02.16
Afstemning slut
17.03.16

Emneord: integrationspolitik integrationsydelse integration socialpolitik

Relaterede forslag:

04.05.2016 L 189: Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.

04.05.2016 L 188: integrationsgrunduddannelse

12.11.2015 L 53: Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark m.v.

03.07.2015 L 2: Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.

29.04.2015 L 198: Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?