L 144: Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet (Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven. (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet).)

L 144: Momsloven og engrosmodellen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 144

Fremsat af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)

Fremsat dato: 25.02.2015

Vedtaget dato: 29.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 144 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder to dele. For det første foreslås tilpasninger af lov om afgift af elektricitet til engrosmodellen som et led i Energiaftalen 2012 mellem S, RV, SF, V, DF, EL og KF. For det andet foreslås der indført omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet for at hindre momskarruselsvig.

Tilpasningerne af lov om elafgift til engrosmodellen skal ses i sammenhæng med forslaget om justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten, hvormed engrosmodellen indføres. Sidstnævnte forslag fremsættes af klima-, energi- og bygningsministeren. Indførelsen af engrosmodellen 1. april 2016 sker med henblik på at fremme konkurrencen på elmarkedet.

Engrosmodellen indebærer, at elforbrugerne kun vil modtage elregninger fra elhandelsselskaber. Netselskaberne fortsætter med at være registrerede virksomheder efter elafgiftsloven og stå for opkrævningen af elafgifter. Netselskaberne fakturerer elafgifter til elhandelselskaberne.

Hovedelementerne i lovforslaget om ændring af elafgiftsloven m.v. er:

? Der indføres en værnsregel mod forudfakturering, hvorefter elhandelsselskaber ikke kan udfakturere afgift til momsregistrerede virksomheder, uden at afgiften forud er tilfaktureret handelsselskabet.

? Nye regler om tilvejebringelse af oplysninger til brug for netselskabers fakturering af nedsatte elafgifter, herunder for elopvarmede helårsboliger.

? Værnsregler mod elhandelselskabers fejl ved indmelding af særlig afgiftsstatus for kunder i datahubben, som drives af Energinet.dk.

? Tilpasning af de almindelige regler for fakturering af elafgifter.

? Tilpasning af afgiftsregler for visse erhvervsskibe i havne (landstrøm).

Med den anden del af lovforslaget, foreslås det, at der indføres omvendt betalingspligt på indenlandsk salg af gas og elektricitet til afgiftspligtige videreforhandlere af disse varer samt ved levering af gas- og elektricitetscertifikater til alle afgiftspligtige personer.

Forslaget har til formål at forebygge og mindske statens risiko for momstab ved momskarruselsvig, som allerede er konstateret i flere EU-lande. Risikoen for tilsvarende svig her i landet vurderes at være høj.

Det foreslås, at ændringerne i momsloven træder i kraft den 1. juli 2015 og tilpasningerne til engrosmodellen den 1. april 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.15
1. behandling
10.03.15
2. behandling
21.04.15
3. behandling
28.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.15
Afstemning start
04.03.15
Afstemning slut
28.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015

Emneord: moms

Relaterede forslag:

12.11.2015 L 56: Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.

28.01.2015 L 123: Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt

08.10.2014 B 2: Indførelse af almindelig moms på alle typer af tatoveringer

08.10.2014 L 9: Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.

12.03.2014 L 153: Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?