L 4: Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).)

L 4: Nedsættelse af elafgifter med mere

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 4

Fremsat af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 31.10.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 4 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder elementer fra Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO, der er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 14. juli 2014 og et element fra Aftale om en vækstpakke af 2. juli 2014. Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Fra den 1. januar 2015 tilbagerulles forsyningssikkerhedsafgiften mv., der blev besluttet som led i Energiaftale 2012. Tilbagerulningen indebærer, afgiftsforhøjelserne på fossile brændsler og den nye afgift på VE-brændsler, der følger af forsyningssikkerhedsafgiften, afskaffes. Yderligere nedsættes energiafgifterne på fossile brændsler (olie, kul og gas) med 7,9 kr./GJ, svarende til niveauet før Forårspakke 2.0 fra 2009, og elvarmeafgiften nedsættes parallelt, så der er overensstemmelse mellem afgiften på opvarmning ved fossile brændsler og elvarme. Endelig justeres afgifterne vedrørende bioolier mv.

Tilbagerulningen finansieres ved en forhøjelse af bundskattesatsen og det skrå skatteloft med 0,28 pct.-point og en reduktion af den grønne check med 425 kr. i 2020 (fra 1.300 kr. til 875 kr.), når tilbagerulningen er fuldt indfaset.

Der gennemføres en erhvervsrettet lempelse af PSO for el på knap 1 mia. kr. årligt i 2015 og 2016 stigende til ca. 1,6 mia. kr. årligt fra 2017 og frem. PSO-lempelsen neutraliseres for husholdningerne mv. via en tilsvarende forhøjelse af elafgiften, så lempelsen målrettes erhverv. Med forslaget skønnes det, at el-PSO kan nedsættes med 3 øre/kWh i 2015 og 2016 stigende til 5 øre/kWh i 2017 og frem. For husholdningerne neutraliseres forslaget af en stigning i elafgiften.

Stykafgiften på cigarillos, cerutter og cigarer mv. forhøjes til 50 øre pr. stk. i 2015, værdiafgiften på 10 pct. af detailprisen fastholdes, og der indføres en minimumsafgift på 130 øre pr. stk. inkl. moms i 2015. Herudover foretages en indeksering af styk- og minimumsafgiften med årligt 1,8 pct. i perioden 2015-2020.

Det bemærkes at lovforslaget § 10, stk. 11-15, er bestemmelser, der har til formål at undgå en væsentlig unaturlig lageropbygning af cigarer, cerutter og cigarillos frem til den 1. januar 2015. Henset hertil sendes de ikke i høring.

Lovforslaget fremsættes med henblik på vedtagelse med udgangen af oktober måned 2014, så de foreslåede ændringer af bundskatten, det skrå skatteloft og den grønne check kan indarbejdes i den ordinære forskudsopgørelse for indkomståret 2015 for borgerne. Der anmodes om dispensation fra bestemmelsen i Folketingets forretningsordens § 13, stk. 1, hvorefter 3. behandling ikke må finde sted før 30 dage efter fremsættelsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings hurtige og velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
10.10.14
2. behandling
31.10.14
3. behandling
31.10.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
30.10.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: olie kul gas elafgifter

Relaterede forslag:

25.02.2015 L 151: Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten

25.02.2015 L 150: Statstilskud til el-intensive virksomheder

27.11.2014 L 85: Ændringer af auktionsordningen og andre regler om indvinding af råstoffer på havet som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil og evaluering af råstofloven, ændringer som følge af overførelse af kystbeskyttelsesloven til Miljøministeriet og præcisering af gennemførelse af havstrategirammedirektivet m.v.

30.10.2014 L 48: Erhvervsrettet lempelse af PSO-betaling for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordning til ikke-kvoteomfattet elproduktion, afskaffelse af PSO-betaling for gas, fravigelse af iblandingsprocent for biobrændstoffer, faktureringsoplysninger m.v. til energiforbrugere med fordelingsmålere, ændring af klageregler m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?