L 183: Ændring af revisionsbestemmelse (Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).)

L 183: Ændring af revisionsbestemmelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 183

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 02.05.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 183 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at ændre revisionsbestemmelsen vedrørende retsplejelovens § 786, stk. 4, således at justitsministeren fremsætter forslag om revision af bestemmelsen i folketingsåret 2016-17 frem for 2014-15.

Retsplejelovens § 786, stk. 4, blev indført for at sikre, at oplysninger om teletrafik er tilgængelige, når politiet har brug for i en konkret efterforskning eller retsforfølgning af alvorlig kriminalitet at indhente sådanne oplysninger. Efter retsplejelovens § 786, stk. 4, påhviler det således udbydere af telenet- eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

De nærmere regler om logningsforpligtelsen er fastsat i bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen).

Rigspolitiet har til brug for revision af logningsreglerne fremsat en række anbefalinger, som bygger på politiets hidtidige erfaringer med anvendelsen af reglerne. Et eksternt konsulenthus har med afsæt i Rigspolitiets anbefalinger beregnet de erhvervsøkonomiske konsekvenser, som peger på omstillingsomkostninger for udbyderne i omegnen af en milliard kr. Det overstiger efter Justitsministeriets opfattelse grænsen for det acceptable.

Justitsministeriet har samtidig med beregningen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser afholdt møder med en række store udbydere og interesseorganisationer inden for tele- og internetbranchen. På møderne er der blevet etableret en nyttig og konstruktiv dialog om udformningen af fremtidens logningsregler.

Med henblik på at fortsætte den gode dialog med udbyderne, således at de nye regler både i tilstrækkelig grad tilgodeser politiets behov, og samtidig ikke pålægger udbyderne unødige økonomiske byrder, finder Justitsministeriet, at revisionen af de danske logningsregler bør udsættes til folketingsåret 2016-2017.

Der er på den baggrund behov for, at revisionsbestemmelsen ændres hurtigst muligt. Lovforslaget er derfor sendt i høring umiddelbart inden fremsættelsen. Lovforslaget ønskes behandlet, således at forslaget kan vedtages og loven så vidt muligt træde i kraft med udgangen af maj 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.05.16
1. behandling
24.05.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.05.16
Afstemning start
09.05.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: revisionsbestemmelse

Relaterede forslag:

29.10.2015 L 39: Ansvarlig virksomhedsadfærd (revisionsbestemmelse)

29.04.2015 L 193: Ændring af revisionsbestemmelse

09.10.2014 L 33: Ophævelse af revisionsbestemmelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?