Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 142: Ændring af revisionsbestemmelse (Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).)

L 142: Ændring af revisionsbestemmelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 142

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 06.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 142 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at ændre revisionsbestemmelsen vedrørende retsplejelovens § 786, stk. 4, således, at justitsministeren fremsætter forslag om revision af bestemmelsen i folketingsåret 2014-2015 frem for 2012-2013.

Retsplejelovens § 786, stk. 4, blev indført for at sikre, at oplysninger om teletrafik er tilgængelige, når politiet til brug for en konkret efterforskning eller retsforfølgning af alvorlig kriminalitet har indhentet en retskendelse med henblik på et indgreb i meddelelseshemmeligheden. Efter retsplejelovens § 786, stk. 4, påhviler det således udbydere af telenet- eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

Nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen).

Med logningsbekendtgørelsen gennemføres væsentlige dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (logningsdirektivet).

Danmarks EU-retlige forpligtelser sætter således grænser for, hvilke ændringer der kan foretages i retsplejelovens § 786, stk. 4, og logningsbekendtgørelsen, der er fastsat i medfør heraf. Endvidere vil fremtidige ændringer af logningsdirektivet med stor sandsynlighed nødvendiggøre tilpasning af de danske logningsregler.

Europa-Kommissionen havde oprindeligt bebudet, at der ville blive fremsat et forslag til revision af logningsdirektivet i løbet af 2012. Forslaget forventes imidlertid nu fremsat i løbet af 2013, evt. 2014, hvorefter det skal forhandles i EU-regi.

På den baggrund foreslås revisionen af retsplejelovens § 786, stk. 4, udsat til folketingsåret 2014-15, så revisionen af de danske logningsregler afventer den kommende revision af logningsdirektivet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.13
1. behandling
22.02.13
2. behandling
30.05.13
3. behandling
03.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.13
Afstemning start
05.04.13
Afstemning slut
02.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?