L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v. (Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om ændring af færdselsloven og pasloven og lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.))

L 41: Videoafhøring af børn og unge

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 41

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 05.11.2015

Vedtaget dato: 21.01.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Færøudvalget (FÆU)

L 41 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Børn og unge, der formodes at være ofre for eller vidner til alvorlige forbrydelser, befinder sig i en meget sårbar situation. Når disse børn og unge skal afgive deres forklaring i retssystemet, bør de derfor behandles så skånsomt som muligt inden for rammerne af hensynet til den tiltaltes retssikkerhed og domstolenes muligheder for at bedømme beviserne og træffe korrekte afgørelser.

Med henblik på at forbedre beskyttelsen af sådanne børn og unge foreslås det at udvide brugen af såkaldt videoafhøring. Videoafhøring indebærer, at barnet eller den unge under efterforskningen af straffesagen afgiver en forklaring, der optages på video og forevises som bevis under hovedforhandlingen i stedet for, at barnet eller den unge skal møde personligt i retten og afhøres dér. Videoafhøringen gennemføres hurtigst muligt efter politianmeldelsen i trygge rammer i et såkaldt børnehus, hvor afhøringen foretages af en særligt uddannet videoafhører.

Lovforslaget indebærer navnlig, at anvendelsesområdet for videoafhøring, der i dag som udgangspunkt kun benyttes, hvis barnet er under 13 år, udvides, navnlig således at der fremover altid vil kunne foretages videoafhøring af børn i alderen 13-14 år i sager om sædelighedsforbrydelser, incest eller vold begået inden for familien. Der indføres endvidere en lovbestemmelse om, at børn og unge, der er blevet videoafhørt, som det helt klare udgangspunkt fritages fra at afgive forklaring som vidne under hovedforhandlingen, hvis betingelserne for videoafhøring var opfyldt på tidspunktet for afhøringen. Det fastsættes herudover, at en mistænkt eller forsvarer, som vil modsætte sig, at en videoafhøring anvendes som bevis, f.eks. fordi den pågældende mener, at betingelserne for videoafhøring ikke er opfyldt, som udgangspunkt skal indbringe spørgsmålet for retten senest fire uger efter videoafhøringens foretagelse.

Denne del af lovforslaget bygger på betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager.

Foruden ændringerne af videoafhøringsordningen foreslås det, at der i den færøske retsplejelov – i overensstemmelse med den danske retsplejelovs ordning – indføres et to-instansprincip for rekursadgangen inden for anklagemyndigheden, således at anklagemyndighedens afgørelser vedrørende strafforfølgning kun kan påklages til den nærmeste overordnede myndighed, og at der indføres en klagefrist på som udgangspunkt fire uger.

Endelig indsættes der med lovforslaget bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland i to ændringslove på pasområdet.

Et udkast til lovforslag om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) blev den 3. juli 2015 forelagt Færøernes Hjemmestyre til udtalelse. Efter aftale med Færøernes landsstyre fremsættes lovforslaget for Folketinget, selv om en udtalelse endnu ikke foreligger. Det forudsættes, at hjemmestyrets udtalelse foreligger inden lovforslagets 3. behandling i Folketinget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.11.15
1. behandling
16.11.15
2. behandling
19.01.16
3. behandling
21.01.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.11.15
Afstemning start
12.11.15
Afstemning slut
21.01.16

Emneord: videoafhøring retssikkerhed grønland færøerne

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 72: Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.

06.10.2016 L 31: Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019

21.04.2016 B 189: At nedsætte en retssikkerhedskommission

04.04.2016 B 149: Konsekvensanalyse af lovforslags betydning for retssikkerheden

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?