L 185: Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation og videoafhøring af børn m.v. (Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje. (Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation og videoafhøring af børn m.v.))

L 185: Opdatering af færøsk retsplejelov

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 185

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 30.04.2014

Vedtaget dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Færøudvalget (FÆU)

L 185 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Færøernes Landsstyre har anmodet om, at den færøske retsplejelov ajourføres, så der i loven indføres regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning mv. og videoafhøring af børn svarende til reglerne herom i den danske retsplejelov. Lovforslaget indeholder bl.a. på den baggrund to hovedelementer:

For det første foreslås det, at der i den færøske retsplejelov indsættes et nyt kapitel om indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning og forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation.

Den færøske retsplejelov indeholder i dag regler om brevåbning og brevstandsning, telefonaflytning, teleoplysning og anden aflytning (rumaflytning) svarende til de regler, der før 1985 fandtes i den danske retsplejelov.

I den danske retsplejelov blev der i 1985 indsat et nyt samlet kapitel 71 om indgreb i meddelelseshemmeligheden, der byggede på betænkning nr. 1023/1984 om politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter.

Den danske retsplejelovs kapitel 71 er efterfølgende blevet ændret en række gange og indeholder i dag – ud over regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden – bl.a. regler om politiets adgang til at meddele telenet- og teletjenesteudbydere pålæg om at foretage hastesikring af elektroniske data, at foretage observation med optisk udstyr (reglerne herom bygger på betænkning nr. 1298/1995 om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation), at foretage teleobservation, at foretage dataaflæsning og at forstyrre eller afbryde radio- eller telekommunikation.

Med lovforslaget indføres der i den færøske retsplejelov et nyt samlet kapitel 70 a om indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning og forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation, der i det væsentlige svarer til den danske retsplejelovs kapitel 71, dog med undtagelse af reglerne om telenet- og teletjenesteudbyderes pligt til at foretage registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold (logning).

For det andet foreslås det, at der i den færøske retsplejelov indføres regler om videoafhøring af børn.

Videoafhøring af børn er i praksis blevet anvendt både i Danmark og på Færøerne i en længere periode. Videoafhøring indebærer, at barnet – i stedet for at afgive forklaring umiddelbart for retten – afgiver forklaring til politiet, der optager forklaringen på video med henblik på forevisning af optagelsen under hovedforhandlingen i straffesagen. Afhøringen foretages af en særligt uddannet polititjenestemand og kan følges fra et andet lokale via en monitor (monitorrummet). Fremgangsmåden anvendes for at skåne barnet og af hensyn til at opnå en så uforbeholden og detaljeret forklaring fra barnet som muligt.

I 2002 afgav en sagkyndig arbejdsgruppe betænkning nr. 1420/2002 om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn. Arbejdsgruppen fandt, at videoafhøring af børn også fremover burde anvendes, men anbefalede en særlig regulering heraf.

En sådan regulering blev indført i den danske retsplejelov i 2003. I 2012 blev der desuden foretaget en ændring vedrørende indenretlig videoafhøring af børn.

Det foreslås, at sådanne regler også indsættes i den færøske retsplejelov.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.04.14
1. behandling
06.05.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.04.14
Afstemning start
07.05.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Færøudvalget den 20. maj 2014

Emneord: færøerne retspleje retssikkerhed

Relaterede forslag:

06.10.2016 L 31: Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019

21.04.2016 B 189: At nedsætte en retssikkerhedskommission

04.04.2016 B 149: Konsekvensanalyse af lovforslags betydning for retssikkerheden

30.03.2016 B 103: Bedre retssikkerhed i forbindelse med administrativ frihedsberøvelse

12.11.2015 L 48: Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?