Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 195: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven. (Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldtskattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidetbeskatning af lønarbejde i Danmark).

L 195: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven. (Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldtskattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidetbeskatning af lønarbejde i Danmark).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 195

Fremsat af: Thor Möger Pedersen

Fremsat dato: 14.08.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 195 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti har den 22. juni 2012 indgået aftale om en skattereform, der skaber ny vækst og flere job, og som sikrer, at man får mere ud af at arbejde.

Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark.

Samlet set skønnes de elementer af Skattereformen, der indeholdes i dette lovforslag, at medføre et merprovenu på ca. 570 mio. kr. årligt målt i varig virkning efter tilbageløb og adfærd. I 2013 og 2014 skønnes lovforslaget at medføre et samlet umiddelbart merprovenu på ca. 645 mio. kr. og ca. 865 mio. kr.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

Nedsættelse af loft over rejsefradrag

Det fælles loft over rejsefradrag og dobbelt husførelse nedsættes fra 50.000 kr. til 25.000 kr. pr. indkomstår, ligesom den eksisterende værnsregel, der sikrer, at der ikke kan udbetales skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, hvis den skattepligtige løn, er nedsat tilsvarende, styrkes.

Nedsættelsen af loftet medfører bl.a at udenlandsk arbejdskraft, der opererer på det danske arbejdsmarked uden at betale særligt meget i skat, kommer til at betale mere skat i Danmark. Det skønnes i den forbindelse, at mere end halvdelen af de rejsefradrag, der overstiger 25.000 kr. pr. indkomstår, foretages af udenlandsk arbejdskraft.

Styrkelsen af værnsreglen modvirker bl.a det øgede incitament der kan være til, at lønmodtagere som følge af nedsættelse af loftet, indgår aftaler med arbejdsgiverne om lønnedgang m.v. mod at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse.

Øget beskatning af fri bil

Miljøtillægget forhøjes med 50 pct., når det medregnes til den skattepligtige værdi af fri bil. Dermed øges tilskyndelsen til at anskaffe mere brændstoføkonomiske firmabiler.

Nedsættelsen af beregningsgrundlaget for beskatningen af fri bil til 75 pct. af nyvognsprisen indtræder først 36 måneder efter indregistreringsdatoen. Dermed sikres en mere rimelig og ensartet beskatning.

Ændringerne har også virkning for allerede indregistrerede biler.

Beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst

En særlig lempelsesregel medfører, at personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, kan få hel eller delvis nedsat beskatningen af lønindkomst erhvervet i udlandet. Efter forslaget kan sådanne personer kun få lempelse for deres faktisk betalte skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale. For personer, der allerede opholder sig uden for riget, skal de nye regler først gælde fra indkomståret 2014.

Beskatning ved arbejdsudleje

De nuværende regler om arbejdsudleje strammes, således at udenlandsk arbejdskraft i større omfang kommer til at betale skat i Danmark. Hvis udenlandsk arbejdskraft for en udenlandsk arbejdsgiver udfører arbejde, der indgår som en integreret del af arbejdet i en dansk virksomhed, skal vederlaget beskattes i Danmark efter reglerne om arbejdsudleje.

Udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark

Der indføres en beskatning af lønindtægten for udenlandske personer, der har en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i Danmark. Skattepligten indtræder, når en person opholder sig i her landet i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12-måneders-periode.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.08.12
1. behandling
20.08.12
2. behandling
10.09.12
3. behandling
13.09.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.08.12
Afstemning start
14.08.12
Afstemning slut
12.09.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?