L 41: Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder (Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).)

L 41: Forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 41

Fremsat af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)

Fremsat dato: 30.10.2014

Vedtaget dato: 04.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 41 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Bankers adgang til borgeres oplysninger

Lovforslaget indeholder tre dele, der på en måde er uafhængige af hinanden.

  1. Pendlere kan få større befordringsfradrag i et større antal kommuner. Der er tale om kommunerne Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Ærø. Normalt er fradraget 2,10 kr. pr. km fra 24-120 km - derefter nedsættes det med 50 pct. I yderkommuner nedsættes fradraget ikke.

    Forslaget stilles for at øge beboelsen i kommunerne.
     
  2. Kommuners andel af selskabsskatten. Den hæves fra 13,41 pct. til 15,24 pct. Kommunernes samlede bloktilskud nedsættes tilsvarende.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har i juni 2014 indgået en aftale om en vækstpakke, der indeholder en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning mv.

De enkelte initiativer i aftalen om vækstpakken er indgået med tilslutning fra forskellige partier. Nærværende lovforslag vedrører befordringsfradrag i yderområder, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre disse initiativer.

Lovforslaget indeholder for det første et forslag om at udvide kredsen af yderkommuner, hvor pendlere kan opnå forhøjet befordringsfradrag. Udvidelsen sker på baggrund af regeringens nye definition af yderområder til brug for fordeling af EU-midler til regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet for 2014-2020. Denne del af forslaget skønnes årligt at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 45 mio. kr. og ca. 35 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Lovforslaget indeholder for det andet et forslag om gradvis forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41 pct. til 15,24 pct. i perioden 2014-2016 for at øge kommunernes økonomiske tilskyndelse til at fastholde og tiltrække virksomheder. Denne del af forslaget skønnes at reducere det statslige selskabsskatteprovenu med ca. 120 mio. kr. i finansåret 2017 stigende til ca. 750 mio. kr. fra og med finansåret 2019. Forøgelsen af det kommunale sel­skabs­skat­te­provenu vil medføre en tilsvarende nedsættelse af statens udgift til bloktilskud til kommunerne.

Forslaget indeholder for det tredje et forslag om at udvide de finansielle virksomheders adgang til at modtage data fra SKAT på borgerområdet efter samtykke fra deres kunder. De virksomheder, der er omfattet af reglerne om god skik eller reglerne om ledelse og styring af pengeinstitutter mv., kan efter forslaget få visse oplysninger til brug for rådgivning af kunden og opdatering af kundeoplysninger. Denne del af forslaget skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.10.14
1. behandling
11.11.14
2. behandling
02.12.14
3. behandling
04.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.10.14
Afstemning start
06.11.14
Afstemning slut
03.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november 2014

Emneord: befordringsfradrag selskabsskat

Relaterede forslag:

03.07.2015 L 6: Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.

22.04.2015 L 190: Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.

30.04.2014 L 187: Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.

26.03.2014 L 171: Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

UDVALGT INDLÆG IMOD

Thomas Huulbæk Titanium
Jeg synes, at det er værd at bemærke, at både Advokatrådet og Danske Advokater er betænkelige ved lovforslagets tredje punkt. Forslaget på bekostning af borgernes retssikkerhed. Forslaget er begrundet…

GÅ TIL INDLÆG

10. Nov 2014 16:00
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg synes, at det er værd at bemærke, at både Advokatrådet og Danske Advokater er betænkelige ved lovforslagets tredje punkt.

Forslaget på bekostning af borgernes retssikkerhed. Forslaget er begrundet med, at det vil lette pengeinstitutternes mulighed for at opfylde kravene til god skik. Det er efter Advokatrådets opfattelse stærkt betænkeligt, at Skat skal stille hemmelige og personfølsomme oplysninger til rådighed for private virksomheder for at lette disse forretningsgange og sagsbehandling.

Du kan forresten se alle høringssvar her.

I det hele taget forstår jeg ikke, hvorfor det er nødvendigt at samle disse tre punkter i ét lovforslag. De burde nemt kunne deles op.

11. Nov 2014 08:54

Hvorfor er det et problem, når man skal give sit frivillige samtykke?

13. Nov 2014 22:15
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Fordi - synes jeg - samtykket ikke er rigtigt frivilligt. Det bliver et samtykke, der bliver obligatorisk og af den slags, der giver private selskaber direkte adgang til dine personlige oplysninger.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?