L 94: Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien, styrket transitkontrol og overvågning af lægemidler, adgang for sygehusapoteker til at færdigtilberede cytostatika til familiedyr og til indbyrdes handel med råvarer, straf for overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser, m.v. (Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser. (Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien, styrket transitkontrol og overvågning af lægemidler, adgang for sygehusapoteker til at færdigtilberede cytostatika til familiedyr og til indbyrdes handel med råvarer, straf for overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser, m.v.).)

L 94: Samarbejde mellem sundhedspersoner og industrien

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 94

Fremsat af: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF)

Fremsat dato: 05.12.2013

Vedtaget dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 94 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Hovedformålet med forslaget er at etablere lovgrundlag for en reform af samarbejdet mellem sundhedspersoner og industrierne for lægemidler og medicinsk udstyr. En gennemførelse af reformen kræver ændringer i de 4 hovedlove om lægemidler, medicinsk udstyr, apoteker og sundhedsvæsenet – og i bekendtgørelser til disse love.

Den samlede målsætning med reformen er at indføre nye og klare rammer for samarbejdet. Med reformen foreslås først og fremmest ny regulering på følgende områder: Nye regler for samarbejde med medicovirksomheder, som i dag er uden regulering - og overvejende ens regler for lægemidler og medicinsk udstyr. Flere faggrupper omfattes af regulering, og der indføres to grundmodeller for industritilknytning. Ved tættere tilknytningsforhold som f.eks. ejerskab skal der først indhentes Sundhedsstyrelsens tilladelse. Ved anden tilknytning i form af undervisning, forskning og aktieposter op til 200.000 kr. skal der alene ske en anmeldelse til styrelsen. Som et gennemgående krav i reformen indføres en øget åbenhed om samarbejdet, idet offentligheden skal have adgang til flere oplysninger, herunder økonomiske oplysninger, via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Lovforslaget indeholder desuden forslag til andre ændringer af lægemiddelloven med henblik på dansk gennemførelse af EU-regler. Ændringerne omfatter en ny kontrol af lægemidler i transit og en skærpet overvågning af lægemidler med mistanke om sikkerhedsproblemer. Lovforslaget indeholder også andre ændringer af apotekerloven, herunder forslag om to nye opgaver for sygehusapoteker. Med den ene opgave får sygehusapoteker adgang til at færdigblande cytostatika til familiedyr, og med den anden får de adgang til indbyrdes handel med råvarer til lægemiddelfremstilling. Endelig indeholder forslaget en præciserende ændring om bødestraf for overtrædelse af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

En vedtagelse af de foreslåede bestemmelser om industrisamarbejde skønnes at medføre merudgifter i Sundhedsstyrelsen til etablering og drift af IT-systemer til registrering af data om samarbejdsforhold. De skønnede etableringsudgifter på ca. 4,5 mio. kr. og årlige driftsudgifter på ca. 0,5 mio. kr. finansieres inden for styrelsens egen ramme. En vedtagelse af lovforslagets øvrige bestemmelser skønnes ikke at medføre økonomiske konsekvenser af betydning hverken for det offentlige eller erhvervslivet.

Det foreslås, at lovforslagets bestemmelser om reformen træder i kraft henholdsvis 1. marts og 1. juli 2014. Fra 1. marts 2014 vil medicovirksomheder kunne registreres og IT-løsninger udvikles, således at reformen kan iværksættes fra den 1. juli 2014. Samarbejde, der eksisterer før 1. juli 2014 – og som fortsætter efter denne dato – foreslås registreret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside senest den 31. december 2014.

Lovforslagets øvrige bestemmelser foreslås at træde i kraft 1. marts 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.12.13
1. behandling
13.12.13
2. behandling
15.05.14
3. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.12.13
Afstemning start
12.12.13
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. maj 2014

Emneord: lægemidler sundhedsloven lægemiddelloven

Relaterede forslag:

26.02.2016 L 142: Kliniske forsøg med lægemidler

30.01.2014 L 126: Ændring af regler om patienters retsstilling, nedlæggelse af Lægemiddelskadeankenævnet, oplysningspligt ved erstatningsudbetalinger i patientskadesager, afbrydelse af forældelse i sager om patient- og lægemiddelskadeerstatninger, offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter ved tilbagevendende tilsyn m.v.

28.11.2013 L 87: Ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter i forhold til ret til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.

03.10.2013 L 33: Gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?