L 45: Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v. (Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.).)

L 45: Negative renter og skat

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 45

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 11.11.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 45 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Den seneste tids udvikling i renten i Danmark har medført negative renter på bl.a. visse realkreditobligationer og indlånskonti i banker. Det er helt afgørende for borgernes retssikkerhed, at lovgivningen klart og entydigt beskriver, hvad der er gældende ret. Regeringen ønsker derfor at fjerne de usikkerheder, der har været om den skattemæssige behandling af negative renter, og at fremtidssikre skattereglerne, så de er robuste over for perioder med negative renter. Samtidig sikrer regeringen, at reglerne ikke giver mulighed for spekulation.

Allerede i august 2015 vedtog Folketinget L 6 (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.), som havde til formål at tilpasse rentereglerne vedrørende selskabers indbetalinger af selskabsskat til det aktuelle finansielle klima. Regeringen følger nu op med dette lovforslag, som samtidig bl.a. imødekommer et ønske, som realkreditsektoren i foråret 2015 fremkom med i arbejdsgruppen om negative renter på realkreditlån.

Forslaget indeholder følgende elementer:

- Reglerne om, hvordan renter beskattes m.v., justeres, for at sikre at reglerne også tager højde for negative renter.

- Realkreditlån m.v. med et rentegulv på 0 pct. sidestilles i højere grad skattemæssigt med lån uden rentegulv. Forslaget bidrager til at løse de udfordringer med negative renter, som sektoren har gjort opmærksom på.

- Der indføres fradrag for negative renter for minimumsbeskattede investeringsinstitutter, så skattereglerne bl.a. ikke står i vejen for investeringsinstitutternes investering i fordringer med negativ rente.

- Reglerne om forrentning af pensionsafkastskat tilpasses, så de bl.a. i højere grad afspejler pensionsinstitutternes låne- og placeringsrente.

- Der foretages tekniske tilpasninger i reglerne om institutbeskatning for pensionskasser m.v. og i grundlaget for beregningsrenten for pensionsordninger med løbende ydelser samt for amortisationsrenten for rateopsparinger.

- Der rettes op på en fejl i reglerne om klage- og revisionsadgangen vedrørende ejendomsvurderinger, i perioden indtil de nye vurderinger for 2017/2018 foreligger. Forslaget sikrer, at der er samme klage- og revisionsadgang for alle almindelige 2013/2015-vurderinger, uanset om det er en videreført vurdering eller f.eks. en årsomvurdering.

Lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige provenumæssige konsekvenser, idet lovforslaget primært skal gøre skattesystemet robust overfor eventuelle perioder med negative renter.

Lovforslaget indeholder nye elementer, som ikke har indgået i den eksterne høring forud for fremsættelsen. For at sikre at det har været muligt at afgive høringssvar til alle dele af lovforslaget, sendes de nye elementer af lovforslaget derfor i høring samtidig med fremsættelsen med frist den 13. november 2015. Høringssvarene for de nye elementer foreligger dermed ikke endnu, men vil blive fremsendt forud for 1. behandlingen af lovforslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.11.15
1. behandling
17.11.15
2. behandling
15.12.15
3. behandling
18.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.11.15
Afstemning start
18.11.15
Afstemning slut
18.12.15

Emneord: skat

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 166: Oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring

31.03.2016 B 116: Annullering af planlagte besparelser i SKAT

11.11.2015 L 46: Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

07.04.2015 B 153: En uvildig undersøgelse af SKATs behandling af oplysninger vedrørende skattesnydere

Der er endnu ingen debatindlæg...

Commenting is not available in this channel entry.