L 120: Anvendelse af den grønlandske psykiatrilov over for retspsykiatriske patienter og videoafhøring af børn m.v. (Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Anvendelse af den grønlandske psykiatrilov over for retspsykiatriske patienter og videoafhøring af børn m.v.).)

L 120: Grønlandsk psykiatrilov

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 120

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 29.01.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Grønlandsudvalget (GRU)

L 120 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Kristina Jørgensen
Lavet af: Kristina Jørgensen

Grønland: ændringer i psykiatriloven, videoafhøringer af børn og genoptagelse af sagsafgørelser

Lovforslaget har til formål at ændre dele af kriminal-, psykiatri- og retsplejeloven for Grønland.

Det foreslås følgende:

  1. at justitsministeren får bemyndigelse til at fastsætte reglerne om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien over retspsykiatriske patienter i Grønland. Dette muliggør, at retspsykiatriske patienter kan få samme retsstilling som andre psykiatriske patienter. Da Grønland ikke har nogen lukkede psykiatriske afdelinger, vil retspsykiatriske og andre psykiatriske patienter, der skal på en lukket afdeling, blive anbragt i Danmark ligesom det foregår i dag.
     
  2. at afgørelser kan omgåres efter omgørelsesfristen på tre måneder, hvis

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at gennemføre en række ændringer i kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland.

Forslaget indeholder tre hovedelementer. Det første hovedelement er medtaget på foranledning af Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre), Departementet for Sundhed. De to øvrige hovedelementer er medtaget på foranledning af Politimesteren i Grønland via Rigsadvokaten. Hovedelementerne er følgende:

For det første foreslås det, at der i den grønlandske kriminallov indsættes en bemyndigelsesbestemmelse, som giver justitsministeren adgang til at fastsætte regler om, i hvilket omfang reglerne i Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (den grønlandske psykiatrilov) finder tilsvarende anvendelse på personer, der opholder sig på psykiatrisk afdeling i henhold til en retsafgørelse, som er truffet i kriminalretsplejens former.

Baggrunden herfor er, at der med vedtagelsen af den grønlandske psykiatrilov gælder forskellige regler (og dermed forskellig retsstilling) for retspsykiatriske patienter og andre psykiatriske patienter i Grønland. Med den foreslåede ændring skabes der adgang til – i videst muligt omfang – at give retspsykiatriske patienter samme retsstilling som andre psykiatriske patienter.

For det andet foreslås det at udvide adgangen til at omgøre afgørelser om påtaleopgivelser og tiltalefrafald, så det bliver muligt at omgøre sådanne afgørelser efter udløbet af omgørelsesfristen på 3 måneder, hvis betingelserne for genoptagelse efter retsplejelovens § 582, nr. 1 eller 2, er opfyldt.

Omgørelsesreglerne skal varetage en række forskellige hensyn. Det drejer sig om det særlige hensyn, der er til, at en person, som har været sigtet, skal kunne indrette sig på, at sagen nu er endelig afgjort. Det drejer sig også om hensynet til, at sagens parter bør have mulighed for at påklage sådanne afgørelser, og at den overordnede anklagemyndighed skal have mulighed for at sikre, at der træffes korrekte og ensartede afgørelser. Men det drejer sig også om hensynet til retshåndhævelsen. Og efter Justitsministeriets opfattelse varetages dette hensyn ikke i tilstrækkelig grad i dag. Årsagen hertil er, at der efter de gældende regler vil kunne opstå tilfælde, hvor f.eks. en beslutning om at opgive påtale i en alvorlig kriminalsag ikke kan omgøres, selv om den tidligere sigtede person efter omgørelsesfristens udløb tilstår forbrydelsen.

Den foreslåede udvidelse svarer grundlæggende til muligheden for efter omgørelsesfristens udløb at omgøre sådanne afgørelser efter den danske retsplejelov.

For det tredje foreslås det, at der indsættes særlige regler i retsplejeloven om videoafhøring af børn svarende til den praksis, som allerede i dag anvendes i Grønland.

Forslaget indebærer således, at der i den grønlandske retsplejelov indføres regler om beskikkelse af en forsvarer for den mistænkte/sigtede før videoafhøringen og om forsvarerens pligt til at overvære videoafhøringen fra monitorrummet. Det indebærer endvidere, at den mistænkte/sigtede ikke skal have adgang til at overvære videoafhøringen af barnet fra monitorrummet, men have adgang til efterfølgende at gennemse videooptagelsen af afhøringen og bede om genafhøring af barnet. Herudover indebærer det, at der indføres udtrykkelig hjemmel til at benytte videoafhøringen som bevis under hovedforhandlingen. Endelig indebærer det, at sigtedes adgang til at overvære retsmøder ikke skal gælde for retsmøder, som efter rettens bestemmelse gennemføres med henblik på videoafhøring af et barn.

De foreslåede regler svarer til reglerne om videoafhøring af børn i den danske retsplejelov.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.01.14
1. behandling
02.05.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.01.14
Afstemning start
05.02.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 27. maj 2014

Emneord: psykiatri grønland retspleje

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 72: Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

31.03.2016 L 152: Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

12.11.2015 L 48: Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.

05.11.2015 L 42: Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?