L 13: Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I (Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I).)

L 13: Kontrol på privat grund

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 13

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 07.10.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 13 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen finder, at der i højere grad skal være fokus på borgernes retssikkerhed. SKAT har en vigtig samfundsopgave i at sikre, at alle bidrager til velfærdssamfundet, men de kontrolredskaber, som SKAT bliver udstyret med for at løse denne opgave, skal indeholde en balance mellem nødvendigheden af kontrol og borgernes rettigheder. Hvis der ikke er balance og sammenhæng imellem disse hensyn, mister borgeren tillid til SKATs vigtige kontrolopgave.

Regeringen finder, at det er alt for vidtgående at give SKAT adgang til private borgeres haver. Der er tale om et meget væsentligt indgreb i privatlivet, som der skal være særdeles tungtvejende grunde til at gennemføre. Borgerne skal ikke uden egen skyld, eller uden at kunne forhindre det, tåle, at myndighederne trænger ind i privatsfæren.

Det foreslås derfor at ophæve hjemlen til, at SKAT kan foretage kontrol på privat grund af professionel byggeaktivitet. Forslaget skal medvirke til, at genskabe den ønskede balance mellem de kontrolbeføjelser, SKAT udstyres med, og borgernes ret til privatliv.

I det lovforslag, der blev sendt i ekstern høring, blev det foreslået at afskaffe pligten for en arbejdsudøvende til i forbindelse med en kontrol at oplyse cpr-nummer og evt. forevise gyldig legitimation. Det blev tillige foreslået at afskaffe kravet om, at der på alle byggepladser, hvor entreprisen er over 50.000 kr. inklusive moms, skal være opsat skilte, hvoraf det fremgår, hvilken virksomhed der udfører arbejdet.

På baggrund af de modtagne høringssvar og efterfølgende politiske drøftelser, herunder med DF, af mulige konsekvenser for omfanget af sort arbejde og social dumping ved en ophævelse af kravet om skiltning og kravet om at skulle legitimere sig overfor SKAT i forbindelse med kontrol, imødekommes ønskerne om at bevare disse elementer i skatte- og afgiftslovgivningen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.10.15
1. behandling
29.10.15
2. behandling
17.12.15
3. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.10.15
Afstemning start
14.10.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: retssikkerhedspakke skattekontrolloven retssikkerhed

Relaterede forslag:

21.04.2016 B 189: At nedsætte en retssikkerhedskommission

04.04.2016 B 149: Konsekvensanalyse af lovforslags betydning for retssikkerheden

30.03.2016 B 103: Bedre retssikkerhed i forbindelse med administrativ frihedsberøvelse

05.11.2015 L 43: Videoafhøring af børn og unge i straffesager

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

8. Nov 2015 18:32

Dette er alt for småt og slet ikke noget der retter op på retssikkerheden.
- Der skal være fradrag for udgifter til sagsbehandling i skattesager også for virksomheder.
- Den omvendte bevisbyrde skal fjernes
- Trusler som f.eks standard frasen : “Hvis du ikke sender oplysningerne, vil vi fastsætte indtægten efter et skøn”!  Den bruges helt vilkårligt i tilfælde hvor der allerede er afgivet de korrekte oplysninger -skat fikser bare efter flere detaljer. Det er jo ikke tilbageholdelse af oplysninger.
- Stanfansvar for minister og administration, der sidder tingets og Rigsrevisionen s krav overhørigt. Eks. forkert og uberettiget vurdering af fast ejendom. Tinget har bestemt at der ikke sker mere før det nye system er på plads. Alligevel bruger medarbejderne al tiden på omvurderinger hvor der er nye lokalplaner i stedet for at rette op de mange hundrede tusinde fejl.
mange flere eksempler på http://www.skat-uret.dk

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?