L 98: Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v. (Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).)

L 98: Exitskat

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 98

Fremsat af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)

Fremsat dato: 17.12.2014

Vedtaget dato: 26.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 98 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget harmoniseres reglerne for exitbeskatning, og der indføres bl.a. adgang for fysiske personer til at kunne vælge henstand med betaling af exitskatter på aktiver, der udgår af dansk beskatning, mod en forrentning af henstandsbeløbet. Endvidere indgår en justering af reglen om skattefrihed for datterselskabsudbytter som følge af en ændring af moder- og datterselskabsdirektivet. Det indebærer, at dansk beskattede moderselskaber generelt bliver skattepligtige af udbytter fra datterselskaber, i det omfang udbyttebetalingerne er fradragsberettigede i datterselskabslandet.

Herudover justeres reglerne om rentefradragsbegrænsning, således at en velkonsolideret koncern ikke fradragsbeskæres, hvis nettofinansieringsudgifterne består af nettokurstab på fordringer, der overstiger indkomstårets nettorenteindtægter. Der indgår yderligere en justering af kursgevinst­loven således, at det bliver muligt at vælge lagerbeskatning af valutakursændringer, og en asymmetri i beskatningen af gæld i fremmed valuta, der følger af valgfriheden med hensyn til opgørelsesprincip på fordrings- og gældssiden, fjernes.

Endelig indeholder lovforslaget en række mindre justeringer, der har relevans for beskatningen af selskaber og erhvervsdrivende.

– Der indføres en adgang for fjernvarmeværker til at kunne udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber, uden at værkerne mister den eksisterende skattefrihed for deres kerneaktivitet (produktion af varme).

– Beskatningen af rente- og royaltybetalinger til udenlandske selskaber, der sker ved indeholdelse af kildeskat, nedsættes til 22 pct. som konsekvens af, at selskabsskatteprocenten er nedsat til 22 pct. fra 2016.

– Den såkaldte forpagterregel ændres, således at der tages højde for stigninger og fald i værdien af tildelte betalingsrettigheder, der giver adgang til EU-støtte. Loftet har betydning for, i hvilket omfang en forpagter uden skattemæssige konsekvenser kan overdrage betalingsrettigheder til bortforpagteren.

– Ejendomsavancebeskatningsloven foreslås justeret for at tage højde for udfasningen af mælkekvoter omfattet af loven.

Forslaget om en henstandsordning for selvstændigt erhvervsdrivendes exitskat skønnes ikke at medføre væsentlige provenubevægelser på langt sigt. De øvrige elementer skønnes heller ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.12.14
1. behandling
16.01.15
2. behandling
24.02.15
3. behandling
26.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.12.14
Afstemning start
24.12.14
Afstemning slut
25.02.15

Emneord: exitskat skat

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 166: Oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring

31.03.2016 B 116: Annullering af planlagte besparelser i SKAT

11.11.2015 L 46: Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.

11.11.2015 L 45: Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

17. Jan 2015 15:04

Exit beskatning med ‘forrentning’. Dette er ikke acceptabelt. Danmark pålægger skatter fiktivt og ønsker deraf t beregne renter.
EU har for længst bestridt denne praksis, og det er derfor fup og fidus at indføre en sådan regel. Der skal selvfølgelig ikke opkræves renter af et ikke forfaldent beløb (gevinst).
se mere om Skat og Uret på skat-uret.dk

17. Jan 2015 15:11

Exit beskatning med ‘forrentning’. Dette er ikke acceptabelt. Danmark pålægger skatter fiktivt og ønsker deraf t beregne renter.
EU har for længst bestridt denne praksis, og det er derfor fup og fidus at indføre en sådan regel. Der skal selvfølgelig ikke opkræves renter af et ikke forfaldent beløb (gevinst).
se mere om Skat og Uret på skat-uret.dk

I §38 mangler der en korrektion.
»Hvis opgørelsen efter stk. 2 i stedet ville have resulteret i et tab, hvis opgørelsen var foretaget på grundlag af fordringens værdi på fraflytningstidspunktet og afståelsessummen, nedskrives henstandssaldoen yderligere med et beløb svarende til den negative værdi af det således opgjorte tab beregnet efter reglerne i personskattelovens § 8 a. I det omfang personen efter udenlandske regler, som personen er omfattet af, har fradrag for det tab, som opgøres efter 5. pkt., beregnes en negativ skatteværdi heraf. Et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi forfalder til betaling. Der skal dog højst betales et beløb, der svarer til den negative skatteværdi af det opgjorte tab, beregnet på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a.«

Skat skal naturligvis udbetale skatten af det opgjorte tab, så der er lige ret for loven.
Vi har i flere sager set at men beregner indtægter af fiktive beløb eks. PAL skat men Skat udbetaler ikke saldoen, men lader den bare forsvinde til skade for opsparingen.

17. Jan 2015 20:16

Exit beskatning med ‘forrentning’. Dette er ikke acceptabelt. Danmark pålægger skatter fiktivt og ønsker deraf t beregne renter.
EU har for længst bestridt denne praksis, og det er derfor fup og fidus at indføre en sådan regel. Der skal selvfølgelig ikke opkræves renter af et ikke forfaldent beløb (gevinst).
se mere om Skat og Uret på skat-uret.dk

I §38 mangler der en korrektion.
»Hvis opgørelsen efter stk. 2 i stedet ville have resulteret i et tab, hvis opgørelsen var foretaget på grundlag af fordringens værdi på fraflytningstidspunktet og afståelsessummen, nedskrives henstandssaldoen yderligere med et beløb svarende til den negative værdi af det således opgjorte tab beregnet efter reglerne i personskattelovens § 8 a. I det omfang personen efter udenlandske regler, som personen er omfattet af, har fradrag for det tab, som opgøres efter 5. pkt., beregnes en negativ skatteværdi heraf. Et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi forfalder til betaling. Der skal dog højst betales et beløb, der svarer til den negative skatteværdi af det opgjorte tab, beregnet på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a.«

Skat skal naturligvis udbetale skatten af det opgjorte tab, så der er lige ret for loven.
Vi har i flere sager set at men beregner indtægter af fiktive beløb eks. PAL skat men Skat udbetaler ikke saldoen, men lader den bare forsvinde til skade for opsparingen.

3.
“Den særlige exitskatteregel i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B ophæves samtidig, da fast ejendom på linje med andre aktiver også vil blive omfattet af den generelle regel i kildeskattelovens § 10. Som konsekvens heraf bortfalder muligheden for genberegning af exitbeskatningen af genanbragte fortjenester, hvis der ved afståelse eller død konstateres et tab, muligheden for at en længstlevende ægtefælle kan succedere i en henstandssaldo vedrørende exitbeskatningen af genanbragte fortjenester, og reglen om, at exitbeskatningen af genanbragte fortjenester bortfalder, hvis skatteyderen igen bliver fuldt skattepligtig.”
  Dette er i strid med det forslag til ændring , som Thor Møge Pedersen lovede undertegnede ved hans embedsperiode.  Kan ikke accepteres. Det er et gennemgående træk ved skattelovene, at gevinst skal beskattes hårdt men tab skal fortabes for evigt. Dette strider med grundbetragtningen fra Statsskatteloven, at de ter gevinster og fortjenester der skal beskattes.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?