L 97: Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v. (Forslag til lov om ændring af integrationsloven. (Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.).)

L 97: Sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 97

Fremsat af: Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 11.12.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Social-, børne- og integrationsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 97 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Rådet for Etniske Minoriteter

Rådet består af 14 medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Det skal rådgive regeringen om ting af betydning for flygtninge og indvandrere. I dag består rådet af medlemmer fra kommuner, der har lokale integrationsråd.

Det er kun halvdelen af kommunerne, der i dag har oprettet et råd og de er derfor ikke med. I dag er der heller ikke medlemmer fra landets største kommuner, selvom det er her, at en stor del af minoriteterne bor.

Forslaget gør, at alle kommuner udpeger et medlem til Repræsentantskabet for Rådet. Fra dette vælges fem medlemmer til Rådet. De fire størte kommuner får flast plads i Rådet og regeringen har ret til at udpege de sidste fem

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker at styrke integrationen i Danmark. Det fremgår af regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen«, at Danmark skal være et sted, hvor alle uanset baggrund føler sig velkomne og tager aktivt del i fællesskabet. I forlængelse af dette præsenterede regeringen i november 2012 udspillet »En styrket integrationspolitik«.

Et af indsatsområderne i integrationsudspillet er en styrkelse af nydanskeres medborgerskab. Regeringen vil arbejde for, at alle borgere i landet bliver aktive medborgere. Dette sker blandt andet ved at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer og i foreningslivet og ved at sætte fokus på øget inddragelse af civilsamfundet.

I den henseende spiller Rådet for Etniske Minoriteter en væsentlig rolle. Rådet for Etniske Minoriteter har i dets nuværende form eksisteret siden den 1. januar 1999, hvor integrationsloven trådte i kraft, og består af 14 medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund fra lokale integrationsråd i de kommuner, hvor der er oprettet et sådant. Rådet for Etniske Minoriteter har til opgave at rådgive social-, børne- og integrationsministeren om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere.

Der er imidlertid behov for at ændre Rådets sammensætning og organisering for at tage højde for det forhold, at mindre end halvdelen af landets kommuner i dag har oprettet et lokalt integrationsråd. Det vurderes også at være uhensigtsmæssigt, at landets største kommuner, hvor en meget stor andel af de herboende etniske minoriteter er bosat, ikke er repræsenteret i Rådet, som det er sammensat i dag.

Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag til bestemmelser, der skal sikre Rådet for Etniske Minoriteter en bredere sammensætning. Der lægges således op til, at alle kommuner skal kunne udpege et medlem til Repræsentantskabet for Rådet, hvorfra der vælges fem medlemmer til Rådet. Derudover foreslås det, at de fire største kommuner får mulighed for at opnå en fast plads i Rådet. Endelig indeholder lovforslaget en bestemmelse om, at social-, børne- og integrationsministeren udpeger 5 medlemmer til Rådet.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. marts 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.12.13
1. behandling
19.12.13
2. behandling
18.02.14
3. behandling
20.02.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.12.13
Afstemning start
18.12.13
Afstemning slut
19.02.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 4. februar 2014

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?